Bestyrelsen og Vedtægter for Foreningen FOLKEnetværket

 

 

Hans Jørgen Riis
Formand

 

Steen Jørgensen
Kasserer
Tlf.: 2292 0494

Finn Clausen Suppleant
 

Connie Boeriis
SekretærRasmus Kammersgaard
Best.medl.


Lars Agergaard
Revisor

Anni Nielsen
Best.medlem og kontaktperson
Tlf.: 4222 7667

Hanne Fabricius
Repr. for FSAA


Lone D. Hansen
Revisorsuppleant

Jørn Bæk
2. suppleant

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Folkenetværket.
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er, at:

 • sætte fokus på sundhed og rejse debat

 • være et samlende organ for sundhedsfremmende aktiviteter med motion og bevægelse som det centrale udgangspunkt.

 • skabe netværk og være et aktivt tilbud til folk, som har varige mèn af div. sygdom

  • være en medvirkende instans til at bygge bro til allerede eksisterende foreninger ved at søge viden om, hvad der sker hvor, og videregive denne viden til foreningens medlemmer.

 • sikre en større forankring af borgere, der søger støtte og motivation blandt ligesindede – medvirker til fastholdelse og opfølgning.

 • være medvirkende til at udbrede kendskab til diagnoserelevante foreninger.

Foreningens virksomhed er almennyttig og almen velgørende og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningens visioner og værdier:

Vi ønsker at være et samlende og støttende fællesskab for borgere, som ønsker at arbejde med egen sundhed i fællesskab med ligestillede. Vi ønsker at være et netværk, hvor vi ”holder hinanden lidt i ørerne”, og give støtte til at arbejde med at opnå mål, samt støtte hinanden i at fastholde gode vaner. Vi vil gøre det nemt at finde og nemt at deltage i aktiviteter. De arrangementer vi vil afholde indenfor foreningen, skal have et økonomisk leje, hvor alle kan være med – det skal ikke være økonomi, der hindrer deltagelse i fællesskabet.

§ 3. Medlemmer:

Enhver der støtter foreningens formål kan optages som medlem.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent.

Såfremt et medlem modarbejder Folkenetværkets beskrevne formål, kan denne ekskluderes. Bestyrelsen har myndighed til at kunne træffe beslutning om eksklusion. Den eks­kluderede har herefter ret til at få eksklusionen behandlet på generalforsamling. Se end­videre §7.

§ 4. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 6.Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts/april.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Bestyrelsen orienterer om fremtidige visioner

 5. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Indkomne forslag

 10. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes via mail eller brev til de enkelte medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har de i §3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i §3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 del af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 personer + 1 gæst fra Folkesundhed Aarhus.

Folkesundhed Aarhus deltager med en observatør ved bestyrelsesmøderne og uden stemmeret.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen, hvor der vælges en formand, en sekretær og en kasserer. Ved den første general­forsamling vælges 3 medlemmer for en periode af 2 år, og 2 medlemmer og 1 suppleant for en periode af 1 år. Suppleanten er velkommen til at deltage på bestyrelsesmøder og har stemmeret, når denne træder i stedet for et bestyrelsesmedlem.

§ 8. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen,

 • kan videreformidle information fra andre foreninger, Aarhus Kommunes tiltag m.m.

 • er ansvarlig for anvendelse af evt. modtagne tilskud, for anviste lokaler og regnskab og do­kumentation for foreningen.

 • skal sørge for at et evt. overskud ved foreningens evt. ophør anvendes til almennyttige formål inden for frivillig socialt arbejde.

 • udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives, og indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

 • fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 • indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel og med angivelse af dags­orden.

- udarbejder beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens med­lemmer er til stede.

§ 9. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Regnskabet skal foreligge klar til revision senest den førstkommende 1. februar efter udløbet af regnskabsåret og skal underskives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Den/de af generalforsamlingen valgte revisor/er skal fremlægge deres bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet.

Foreningens regnskaber følger god regnskabsskik.

§ 10. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Hæftelse:

Bestyrelsen medlemmer hæfter personligt for de tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtageren har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 12. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen for at kunne blive be­handlet. Dette for at sikre, at bestyrelsen i god tid kan offentliggøre forslagene over for medlemmerne før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav.

§ 13. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for frivilligt socialt arbejde.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28.11.2013, og senest revideret d. 25.10.2016.

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Hans Jørgen Riis
Anni Nielsen
Jens Johansen
Peter Kamp Knudsen
Rafat Khalil
Stine Borg Jensen
Anja Dissing Henchel (Folkesundhed Aarhus, repræsentant)

Valgt til posten som revisor blev:
Sidsel Skjæg Petersen

Bestyrelsessammensætning nu:

Hans Jørgen Riis
Steen Jørgensen
Anni Nielsen
Rasmus Kammersgaard
Connie Boeriis

Finn Clausen, suppleant

Jørn Bæk, 2. suppleant

Hanne Fabricius (Folkesundhed Aarhus, repræsentant)

Revisor: Lars Agergaard

Revisor suppleant: Lone Daugaard Hansen

Vedtaget på generalforsamlingen den 08.03.2019 på Folkestedet, Carl Blochs Gade, 8000 Aarhus C.