Referat af bestyrelsesmøde den 09.04.2019

Dagsorden:

1.       Konstituering af bestyrelsen
2.       Formanden kort
3.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
4.       Aktiviteter
5.       Økonomi
6.       Bestyrelsens opgaver
7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
8.       Evt.

Fraværende: Hanne

Ad. punkt 1:    Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

                             Formand:                                    Hans Jørgen Riis
                             Primære opgaver:                     Regnskab, budget, netværkspleje og tovholder søndage.

                             Kasserer:                                     Steen Jørgensen
                             Primære opgaver:                     Regnskab, budget og medlemskartotek.

                             Sekretær:                                    Connie Boeriis
                             Primære opgaver:                     Indkaldelse til møder og referater

                             Best.medlem:                             Anni Nielsen
                             Primære opgaver:                     Tovholder på flere aktiviteter

                             Best.medlem:                             Rasmus Kammersgård
                             Primære opgaver:                     Tovholder Naturtræning

                             Webmaster:                                Lone D. Hansen
                             Primære opgaver:                     Vedligehold af hjemmeside og medlemskartotek

                            

Ad. punkt 2:    Punkt 3 udgår, da Hanne er fraværende.

                             Formanden og kassereren har deltaget i DAI,s generalforsamling, her fandt vi ud af, at Kurling og Crossboule kan tilslutte sig Krolf-teamet i Ankersgade når de vil udendørs.

                             Der har været afholdt møde med brobyggeren Marie og hendes nye kollega Thor.

                             Nye flyers udleveret til: Hanne, FSAA og Dorthe Grosen, samt 28 lokalcentre.

                             Modtaget invitation til event med Osteoporose foreningen 28/5, nærmere tilgår.

                             Kritik af leveret mad til generalforsamlingen taget til efterretning. Lone og Bent undersøger om Kvickly Tranbjerg kan levere.

                             Tilskud fra Centerrådet på 750 kr. til festaften på Bjerggaarden bevilget.

                             Vi har deltaget i årsmøde i DGI-Østjylland. Det blev ikke Folkenetværket, der fik prisen som Årets ildsjæl, ej heller som årets Forening, men tak til alle for indstillingerne.

                             Kommunen er stadig i restance med 4.500 kr., det betyder at bestyrelsens honorar ikke kan udbetales for nuværende.

                             8 hjælpere har givet tilsagn til festaften på Bjerggården.

                             Der mangler at blive solgt 35 skrabelodder til Diabetesforeningen.

                             Der er tanker om et U-turn til efteråret, der arbejdes stadig på konceptet. 

Ad. punkt 3:    Udgår     

                            

Ad. punkt 4:    Aktiviteter på Marselisborg slettes på hjemmesiden.

Kurling har 6-10 deltagere pr. gang. Sidste gang 6/6. Kirsten finder ud af, om aftalen om lokaler automatisk fornyes.

Tanker om start af el-cykelhold om tirsdagen. Tovholdere Connie og Ingeborg.

Onsdag 15/5 aflyses gågruppen. I stedet for deltager vi i ”Vejen mod det sunde, sjove seniorliv”.

Naturtrænerne ønsker ekstra uddannelse. Der mangler også opbevaring. Formanden undersøger om muligheden for et ekstra skab.

 

Ad. punkt 5:    Festaften forventes at give et overskud på 1.500 kr. Alle betaler for deltagelse, også de frivillige.

                             Der skal dato på indbetalinger og medlemskartotek.
                             Saldo: 5.923 kr.
                             Forventet tilskud paragraf 18 midler: 7.000 kr.
                             Nyt bankkort på vej til Folkenetværket. 

Ad. punkt 6:    Se konstituering.

Ad. punkt 7:    Fristedet.

Ad. punkt 8:    Næste møde 7/5 kl. 10.00 på Folkestedet.

Ref.: Connie Boeriis