Referat fra generalforsamlingen den 8/3 2019

    39 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

    Folkenetværkets formand, Hans Jørgen Riis, orienterede om de praktiske forhold omkring dagens generalforsamling, om blomsterne på bordene, om den efterfølgende buffet og om de udleverede papirer og bød os velkommen. Vi sang derefter en forårssang.

1. Valg af dirigent
    
Bent Henriksen blev valgt.
     Dirigenten konstaterede, at medlemmerne var indkaldt til generalforsamlingen med korrekt varsel, den 6. februar 2019, og han gennemgik den udleverede dagsorden. 

2. Valg af referent

       Erik Madsen blev valgt. 

3. Bestyrelsens beretning

       Folkenetværkets formand, Hans Jørgen Riis, gennemgik de vigtigste begivenheder i Folkenetværket gennem 2018: 

       Folkenetværket modtog økonomiske tilskud fra Aarhus Kommune og andre til mange aktiviteter i 2018 som følge af, at Aarhus var frivillighovedstad det år.

       Vi fik uddannet 6 instruktører.
Vi fik etableret en curlinggruppe.
       Folkenetværket har nu en aktivitet hver dag i hele ugen.
      Formanden nævnte:
      Mandag er der en cykelgruppe.
      I 2018 har gruppen deltaget i en videooptagelse ved DGI.
      Tirsdag er der fitness på Bjerggården og play-fit på Marselisborg Centret.
      Onsdag er der gå-gruppen, som netop har offentliggjort et nyt program for foråret 2019, der blev udleveret til de fremmødte medlemmer.
       I den forbindelse blev Folkenetværkets samarbejde med Folkesundhed Århus nævnt.
       Der er desuden motion i det fri i Mindeparken.
       Torsdag er der en kurlinggruppe i ulige uger, der mødes på Sundhedscentret i Ankersgade.

Fredag er der en gå-gruppe (i rask tempo), som mødes ved Marienlund, MEN SOM PT. STÅR PÅ STANDBY!
       Lørdag er der naturtræning/udetræning med udgangspunkt i Sundhedscentret, Ankersgade.
       Søndag er der GoRun/Walk-gruppens gåture fra Folkestedet. Formanden takkede Danny for forplejningen før og efter disse ture.

       Der er en stigende søgning til aktiviteterne.

       Af andre aktiviteter i 2018 nævnte formanden:
       - julefrokosten
       - seminariet i Skæring der skal bidrage til at fastholde og rekruttere frivillige til Folkenetværkets aktiviteter
       - kommunale projekter, hvor Folkenetværket er involveret i nogle af disse
       - festaftenerne med Kaj på Bjerggården.
      
       Det er Aarhus Kommunes politik, at lokalcentrene skal udvikle sig til medborgerhuse med andre brugere ud over de ældre.

       Der har været mange møder i årets løb - også med grupper uden for Folkenetværket og Aarhus Kommune. Formanden nævnte specifikt et møde med nogle bornholmere og et møde i Vejle, hvor han har orienteret deltagerne fra en række kommuner om Folkenetværket.

1.    Bestyrelsens orientering om fremtidige visioner

       Folkenetværket vil oprette en madklub på Bjerggården, som man skal visiteres til af forebyggelseskonsulenterne. Der vil være plads til 8 borgere. Det sker når køkkenet på Bjerggården er bygget om.

       Bestyrelsen vil sætte gang i et generationsskifte i bestyrelsen, så Folkenetværkets bestyrelse i højere grad afspejler at vi er en forening for alle.
       Hans Jørgen Riis træder således ud af bestyrelsen i 2020, hvor han er på valg.
       Han vil fortsat stille sig til rådighed for bestyrelsen som konsulent, især i f.t. kommunens medarbejdere og ved ansøgning om penge til foreningen.

       Bestyrelsen vil arbejde på at rodfæste de nuværende aktiviteter.
       Bestyrelsen vil fortsætte samarbejdet med Bjerggården.
       Bestyrelsen tror på, at naturtræning er noget der vil brede sig.
      Bestyrelsen har aftalt med endnu et medlem at hun deltager i et naturtræningskursus.
      Generelt så stiller Folkenetværket med frivillige, og Aarhus Kommune betaler så for deres uddannelse.

       Hvis medlemmerne har ideer til nye aktiviteter, opfordres de til at møde op til de åbne bestyrelsesmøder og fremlægge deres ideer.

Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

       Folkenetværkets kasserer, Steen Jørgensen, gennemgik regnskabet.         

       Der er en indtægtsdifference på 1.418 kr.

       Kontorudgifterne omfatter bl.a. køb af computer med tilbehør og trykning af nye flyers.

       Indkøb omfatter bl.a. køb af t-shirts, kurlingudstyr og udstyr til naturtræning.
      Diverse omfatter bl.a. madklub og kontingent til DGI.

       Arrangementer omfatter bl.a. seminaret på Fristedet og julefrokosten. 

       Der er et større fald i § 18-midlerne fra 2018 til 2019.
      Det skyldes at bevillingerne var særlig store i 2018, fordi Aarhus Kommune da var frivillighovedstad, og at konditionerne for bevillingerne ændres fra år til år. I 2019 har Folkenetværket søgt om tilskud til et seminar på Fristedet og til kontorhold. 

       Det originale regnskab er underskrevet af hele bestyrelsen.
      Derefter gennemgik kassereren budgettet.
      Der er budgetteret med indtægter på 22.200 kr. i 2019.
      Pengene fra SeniorAktivitetsPuljen er bevilget.
      Indtægter fra Diabetesforeningen er vores overskud ved salg af lodsedler.
      Der er budgetteret med udgifter på i alt 26.380 kr. i 2019.
      Det bemærkes at budgettet for generalforsamlingen 2019 allerede nu er overskredet. 

      Der forventes en kassebeholdning ultimo 2019 på 4.487,70 kr. 

2.    Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet fastsat til 125 kr. årligt pr. medlem fra 2020.

3.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

       Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen:
      Anni Nielsen
      Steen Jørgensen
      Rasmus Kammersgaard.

       Følgende kandidater blev valgt til suppleanter for bestyrelsen:
       1. suppleant: Finn Clausen
       2. suppleant: Jørn Bæk 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

       Lars Agergaard blev valgt til revisor.
      Lone D. Hansen blev valgt til revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag

Ingen forslag

10. Eventuelt

          Anni orienterede om projektet på Marselisborg Centret.
         Hun roste deltagerne i fitness i Mindeparken for at tage over under hendes sygdom.
         Hun roste Hans Jørgen for hans arbejde for Folkenetværket. Hans Jørgen orienterede om diverse opslag bestyrelsen havde sat op:
          - om DGI-arrangementer
          - om salg af lodsedler for Diabetesforeningen
          - om nomineringen af Folkenetværket til årets forening i Østjylland
          - om tilmelding til diverse frivilligopgaver i foreningen.
Hans Jørgen takkede de medlemmer af foreningen, der havde ydet en indsats som frivillige i årets løb. Der blev uddelt blomster til Anni og Kirsten for deres store indsats for Folkenetværket i årets løb. Folkenetværket har p.t. 86 medlemmer.

Cykelgruppen starter op igen mandag den 11. marts kl. 10 fra Ceres Alle med Hans Otto som tovholder.

Erik Madsen
Referent