Referat af bestyrelsesmøde den 5/2-2019...

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 05.02.2019 PÅ FOLKESTEDET

DELTAGERE: Hans Jørgen, ref., Kirsten, Lone, Bent, Steen , Ingeborg
AFBUD: Anni, Connie, Hanne og Rasmus

1. Kort orientering fra formanden:

Der henvises til mail fra HJ den 01.02.

2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

Udgår

3. Aktiviteter:

God gang i kurling med op til 8 deltagere - Det overvejes at anskaffe yderligere udstyr – der skal ses på defekt kurlingstang. Der er rigtig god gang/vækst i Go`Run Walk og Onsdagsgågruppe..Vi skal have redigeret oversigten..

4. Økonomi: 4a: Generalforsamling:

Der henstår kr. 9.895 – vi er 77 medlemmer, og fornyelser og nytegninger kommmer løbende til – Kassereren, revisoren og formanden indfører nyt regnskabsovervågningssystem gående ud på, at bilag kontrolleres og regnskab a`jourføres månedligt…Samtidig får småbilag plads hos den part, der har modtaget midler til disse udlæg, og afleveres efter endt brug til kassereren, der dog straks får kvittering fra dags dato eller via bankoverførsel for det udbetalte udlægsbeløb.

Dette vil lette kassererens arbejde betydeligt

5. Bestyrtelsens opgaver:

Fastsættes fortsat løbende fra møde til møde

6. Forslag til næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 05.03. kl. 09.00 på Folkestedet – HJ sørger for fortæring

7. Evt.:

Her refereres punkt 4 a : Kommende generalforsamling den 08.03. Vi aftaler, at mødes fra omkring kl. 17.00. HJ undersøger fortæring (smørrebrød, småkager m.m.). HJ indkøber øl, søde vand, og Bent sørger for vin.

Der ophænges liste med potitentielle hjælpere til diverse arrangementer, f.eks. Seminaret på Fristedet og salg/ køb af Diabetesforeningens lodder – vi har kun hjemtaget 100 stk.

Forslag til næste møde tirsdag den 05.03. kl. 09.00:

• Kort orientering fra formanden

• Økonomi

• Generalforsamling

• Evt.

/Hans Jørgen/ref.