Referat af bestyrelsemøde den 8/1-19

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01. kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Flyers
5.       Generalforsamling
6.       §18 midler
7.       Økonomi
8.       Bestyrelsens opgaver
9.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.

Dirigent:          Ingeborg
Referent:         Connie

 

Ad. punkt 1:    Punkt 4 udgår, forstået sådan at vi ret hurtigt finder en dato kun med dette punkt på dagsordenen.

Velkommen til Rasmus, der er naturtræner om lørdagen. Rasmus er interesseret i bestyrelsesarbejde og kan være en kommende kandidat til bestyrelsen.

Der er afgivet erklæring til Det centrale Foreningsregister om medlemstal.

Der er afgivet Tro og Love-erklæring til DGI om anvendte midler.

Der er afgivet erklæring til Christina Fruergaard om status på Selvtræning.

Der er indgået indkaldelse til et kort møde om Det sunde, sjove Seniorliv den 22.02.

Der er indgået foreløbig aftale med Kai om 2 festaftener på Bjerggaarden, indtægt til Folkenetværket er ca. 2000 kr. på gang.

Overvej om der skal ansøges om kr. 10.000 fra § 18 til hhv. flyer og seminar.

Vi skal også (- om nødvendigt) fastsætte regler for udlån af udstyr.

Jeg er interviewet af DAI omkring Folkenetværket.

Overvej under punkt 5 om der skal ske/foreslås ændringer til honorarpolitik.                            

Ad. punkt 2:    Spritapparat opsat i forhallen til Folkesundhed, den bedes brugt flittigt og hver gang man kommer.

                             Der har været afholdt hjertestarterkursus, i den forbindelse blev man enige om, at Connie undersøger muligheden for afholdelse af kursus i Folkesundhedsregi.

                             Man ser gerne fra Folkesundheds side, at man får formidlet, at Folkenetværket ikke kun er for seniorer, kan det komme i en ny flyer?                            

Ad. punkt 3:    Alle aktiviteter er startet op igen efter jul. Dog venter cykelholdet på bedre vejr.

                             Fysioterapeuten på Ankersgade fortæller borgere om kurling.

                             Lone og Connie redigerer aktivitetslisten.

                             Hans Jørgen følger op på, hvordan fredagsaktiviteten har det.

                             Naturtrænerne ønsker en hård bold, Hans Jørgen bestiller den. 

Ad. punkt 4:    Møde aftales med Anders. 

Ad. punkt 5:    Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster.

Ad. punkt 6:    Der søges midler til Generalforsamling og flyers.

Ad. punkt 7:    Beholdning er 8.857,12 kr., pt. 43 medlemmer. Kontingent for 2019 skal være betalt senest 1/2 2019.

Ad. punkt 8:    Nye forslag til gåture sendes til Bent og Lone.

Ad. punkt 9:    Den 5/2 kl. 09.00. Steen forsøger at få et nyt lokale.

Ad. punkt 10:  Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster. Anni og Kirsten deltager i Det sunde, sjove seniorliv 22/2 kl. 8-9.

Kurling kan ikke lånes ud. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 05.02. kl. 09:00 på Folkestedet. 

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Økonomi
4.a Generalforsamling 08.03.19
5.       Bestyrelsens opgaver
6.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
7.       Evt.