Referat af bestyrelsesmøde den 17.04. på Folkestedet

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed Aarhus/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi
6. Evt.

Næste møde: 15/5-2018 kl. 10 i lokale 0.2. på Folkestedet. Alle medlemmer er velkomne.

På et møde den 10/4-2018 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:   Hans Jørgen Riis
Kasserer:   Steen Jørgensen
Sekretær:   Connie Boeriis
Best.medl.: Anni Nielsen
Best.medl.: Kirsten Vogel

 

Ad.1                    Folkesundhed Aarhus, Hanne informerer:

a)       Arrangement S Park den 6/5-2018 kl. 10-14. Anni deltager fra Folkenetværket. Alle er velkomne.

b)       Der er kommet en del nye ansigter på Folkesundhed Aarhus og der er flere der er gået på barsel. Der planlægges et møde mellem Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket for at lære de nye ansigter at kende.

c)        De medarbejdere der er flyttet til Frydenlund har stadig opgaver på Ceres Alle.

d)       Ude aktiviteterne fylder mere og mere (naturtræning).

 

                             Folkenetværkets formand Hans Jørgen informerer:

e)       Kommende møde med Jakob fra kommunen. Der er en cykelgruppe i nord, skal de evt. slås sammen med vores cykelgruppe? Aktion: Hans Jørgen.

f)        Vejen til et Sundt Seniorliv er nu startet op 3 steder.

g)       Møde afholdt med Marie, Brobygger fra Århus kommune, og en gruppe fra Bornholms Sundhed og Omsorg. Mødet omhandlede hvordan man håndterer frivillige organisationer som vores i en stor by. Deltagere fra Folkenetværket: Hans Jørgen og Anni.

h)       Møde planlægges med Anja. Emne – Folkesundhed Aarhus fremadrettet. Aktion: Hans Jørgen.

i)         Der vil blive en rundvisning på det nye Folkesundhed Aarhus, foreløbig regner man med en gang i maj. Aktion: Hans Jørgen.

j)         Der er 6 naturtrænere der er færdige med deres uddannelse i næste måned. Derefter overgår de fra Folkesundhed Aarhus` naturtræning til Folkenetværket.

k)       Møde mandag med Det Rør Sig. Aktion: Hans Jørgen.

 

Ad.2                         -     Festaften afholdt på Bjerregården med 90 deltagere – stor succes.

-     Konstituerende møde afholdt efter generalforsamlingen. Roller i den nye bestyrelse fordeles som følgende: Formanden indkalder til møder. Sekretæren skriver referater og klarer ad hoc opgaver. Kasserer og Sekretær vedligeholder medlemsdatabasen. Webmasteren vedligeholder og opdaterer hjemmesiden. De øvrige medlemmer af bestyrelsen har/får ad hoc opgaver, som f.eks. at afløse formanden ved møder osv.

-     Deltaget i DGI seminar om ideer til aktiviteter. Indendørs curling lyder som noget Folkenetværket kunne satse på. Det koster 2.800 kr. for et sæt, og lige nu har vi ikke penge til det.

-     Madglad 60+, Folkenetværket deltager foreløbigt med 3 personer: Anni, Kirsten og Steen.

-     Møde mandag med Det Rør Sig.

-     Formanden meddeler, at det er hans sidste periode som formand for Folkenetværket.

 

Ad.3                  Anni: Deltager i Sundt Seniorliv, det giver en del nye medlemmer.

                           Hans Jørgen: GoRun Walk kører fint, der er 12-15 deltagere hver søndag formiddag.

Kirsten: Cykelgruppen var mandag beriget med 2 repræsentanter fra DGI, der tog billeder og lavede interview.

Connie: Laver dokument med kontaktpersoner på aktivitetshold, der placeres på Folkesundhed Aarhus sammen med vores andre dokumenter og flyer.

 Ingeborg: Møde angående nye aktiviteter kan diskuteres på seminaret til august.

Ad.4                  Medlemskartotek ajourført. P.t. 91 medlemmer.

Ad.5                  Beholdning kr. 1.797.

 Der er bevilliget 5.000 kr. fra projekt Genlyd.

 Afregnet honorar med bestyrelsen.

 Søgt om midler til Seminar i august (Skæring).

 Søgt om P20 og P18 midler til en madklub.

 

Ad.6                 Suppleanter opdateres på hjemmesiden.

                          Vores hjemmeside overholder den Dataforordning, der træder i kraft sidst i maj.

                          Vi skal have lavet en politik omkring vores databehandling (se ovenfor). Connie ser på det.

 

Referent Connie