Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 06.03.2018

Tilstedeværende:

fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen;

fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez, Connie Boeriis og Erik Madsen. Afbud fra: Lars Agergaard.

Formanden har aftalt med Hanne Fabricius fra Folkesundhed Aarhus, at hun ikke deltager i dette møde.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden, dog blev der tilføjet et fjerde punkt, ”Eventuelt”.

Ingeborg Gomez påtog sig opgaven som mødeleder.

Punkt 1: Kort orientering fra formanden.
Vi har modtaget 5.000 kr. til uddannelse af 6 naturtræningsinstruktører.
Vi modtager snart yderligere 10.000 kr. til dette formål.
Instruktørerne bliver nye frivillige i Folkenetværket, og vi kan se frem til at kunne deltage i de naturtræningsaktiviteter de vil tilbyde os.

Temadagen om demens den 08.03. er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Den 12.04. kl. 09.30 - 14.30 afvikles der et arrangement med bevægelse og foredrag i Tilst. Der er 7 tilmeldte fra Folkenetværket.

Folkenetværket har modtaget en henvendelse fra en specialestuderende i Idræt fra Aarhus Universitet. Hun søger nogle personer, der vil lade sig interviewe. Tidspunkterne er endnu ikke aftalt. Der meldte sig 5 deltagere på bestyrelsesmødet.

Punkt 2: Økonomi.
Folkenetværket har lige nu 71 medlemmer.
Folkenetværket kan allerede efter 3 uger byde 10 medlemmer fra GoRunWalk velkommen i foreningen. Formanden har fået tilsagn om endnu 2 medlemmer på den førstkommende søndag d. 11.03.

Saldoen på Folkenetværkets bankkonto er 8.300 kr. Af dette beløb er de 5.000 kr. reserveret til instruktøruddannelse som omtalt under punkt 1.

Punkt 3: Generalforsamlingen 2018
Formanden gennemgik de praktiske forhold omkring afviklingen af general-forsamlingen. Der er 30 tilmeldte medlemmer.
Til dem er der bestilt 60 stykker smørrebrød á 25 kr., i alt en udgift på 1.500 kr.
Der bliver sat kaffe, te og sodavand, men ingen kage, frem til medlemmerne under generalforsamlingen.
Der er indkøbt drikkevarer (rød- og hvidvin, øl og vand) til smørrebrødet efter generalforsamlingen. Øl og vand er delvist sponsoreret.
Anni tilbød at sørge for servietter.
Hans Jørgen tager stemmesedler med.
Anni tager papirstykker til navnekort med.
Vi skal være i samme lokale som sidste år, dvs. det store lokale med glasvægge i stueetagen.
Ingeborg står som dørvagt mellem kl. 18 - 18.30. Det er blevet indskærpet over for brugerne af Folkestedet, at de kun må lukke folk ind til deres egne aktiviteter efter at der for nylig har været indbrud på Folkestedet.

Formanden laver 4 A4-sider til udlevering:
1) en revideret dagsorden
2) regnskab
3) budget
4) foreningens formålsbeskrivelse med forslag til ændring.
Der skal stemmes om vedtægtsændringen.
Bent modtager valg til dirigent. Erik modtager valg til referent.
Tovholderne går ind og fortæller om deres respektive aktiviteter under bestyrelsens beretning.
Formanden gav eksempler på fremtidsvisioner.
Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Regnskabsopstillingen blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at lade den nye bestyrelse beslutte hvordan regnskabet skal opstilles fremover.
Bestyrelsen indstiller til et uændret kontingent på 100 kr. i det kommende år.
Hans Jørgen Riis og Kirsten Vogel modtager genvalg til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil foreslå Connie Boeriis til nyvalg til bestyrelsen. Connie vil være indstillet på at blive referent ved bestyrelsesmøderne, hvis generalforsamlingen vælger hende til bestyrelsesmedlem, og hvis den nyvalgte bestyrelse ønsker hende til den post.

Man vil undersøge om et navngivet medlem vil lade sig opstille som suppleant til bestyrelsen.
Der var ingen forslag til revisor, idet Lone D. Hansen ikke ønskede at opstille som revisor, men hun vil gerne fortsætte som revisorsuppleant. Bestyrelsen vil forsøge at finde kandidat til posten som revisor inden generalforsamlingen.
Der er kun indkommet et forslag. Det er bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring på baggrund af et krav fra DGI.

Punkt 6: Eventuelt
Vi er medlemmer af DAI fordi de frivillige af Folkenetværket dermed er omfattet af en forsikring.

Hvis medlemmerne har forslag til gåture ud af huset om onsdagen, bedes de give besked til Bent eller Lone senest medio marts.

En travetur med Chris McDonald den 25.03 blev nævnt.

Cykelgruppen starter først op igen den 09.04. på grund af sne og is.

Af hensyn til lokalereservationerne blev der sat datoer på de tre førstkommende bestyrelsesmøder på Folkestedet. De foregår fortsat på tirsdage kl. 10.00. Datoerne er den 17.04.18, den 15.05.18 og den 19.06.18. Steen reserverer lokalerne.

Erik Madsen
Referent