Referat af Folkenetværkets generalforsamling den 9.3.2018

26 medlemmer mødte op til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og gennemgik aftenens program og de udleverede papirer til alle fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent
Bent Henriksen
blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt, og han gennemgik den udleverede dagsorden.

2. Valg af referent
Erik Madsen
blev valgt uden modkandidater.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Hans Jørgen Riis, gennemgik de vigtigste begivenheder i foreningen i 2017.
Hans Jørgen og Anni fra bestyrelsen holdt i januar 2017 et foredrag om Folkenetværket for en delegation fra Norge. Foredraget var arrangeret af Folkesundhed Aarhus.
Folkenetværkets medlemmer var til nytårskur hos Folkesundhed Aarhus, arrangeret af Hanne Juul Fabricius. Det var en god oplevelse.
Foreningens samarbejde med Aarhus Kommune er vigtigt for foreningen.
Foreningen har et tæt samarbejde med Folkesundhed Aarhus, der deltager med en kontaktperson, Hanne Juul Fabricius, i foreningens bestyrelsesmøder.
Foreningen er blevet medlem af henholdsvis DGI og DAI.
Foreningen har etableret et samarbejde med Lokalcenter Bjerggården ved konsulent Anne Skyum.
Aarhus Kommunes forebyggelseskonsulenter er informeret om Folkenetværkets tilbud, så de kan tage dem med til deres samtaler med ældre borgere i Aarhus Kommune.
Anni Nielsen har været på et kursus i smarttræning i Ribe.
Folkenetværket har afholdt et arrangement for medlemmerne på Fristedet i Skæring.
Folkenetværket har været med til at arrangere festaftener på Lokalcenter Bjerggården.
Folkenetværket har afholdt åbne bestyrelsesmøder, hvor der har været medlemmer der er mødt op og har givet værdifulde input.

Cykelholdet mødes ved Folkesundhed Aarhus hver mandag kl. 10.
Det cykler i 1- 1½ time rundt om Brabrandsøen med et par pauser undervejs, samt til enkelte andre steder ind imellem. Cykelholdet starter først op igen efter jul den 9. april 2018 på grund af det kolde vejr. Der deltager mellem 3 og 10-11 medlemmer. Cykelholdet har en cykel til udlån.
Den 9. april får cykelholdet besøg fra DGI.

Anni tilbyder under Fitness i det fri hver onsdag kl. 10-11 instruktion i brug af træningsmaskinerne i Mindeparken. Der er efterhånden en fast gruppe som kommer der. De starter med noget pulstræning, derefter giver Anni instruktion i brugen af maskinerne, og de slutter af med andre former for træning.

Anni går også med nogle beboere fra lokalcentrene i Carl Blochs Gade og Vestervang i en time, hvorefter de drikker kaffe sammen.

Folkenetværkets gåhold mødes hver onsdag kl. 12 ved Folkesundhed Aarhus, Ceres Alle. Turene veksler lidt mellem forskellige ruter i nabolaget.
I forårs- og efterårsmånederne foregår turene hver anden gang fra forskellige steder i Aarhus Kommune efter et forud offentliggjort program. Dette program kommer i år til at gælde fra den 4. april. Folkenetværket prøver at finde steder hvor der kører en bus til.

Folkenetværket har et lukket motionshold i træningslokalet på Bjerggården hver tirsdag kl. 15-16.

Folkenetværket er repræsenteret ved nogle forløb ”Vejen mod et sundt seniorliv”, som Folkesundhed Aarhus afvikler.

4. Bestyrelsen orienterer om fremtidige visioner
Folkenetværket vil forsøge at skabe nye aktiviteter sammen med samarbejdspartnere som fx Idræt på Banen.

Folkenetværket har på opfordring fra DGI overtaget GoRunWalk. Nogle borgere mødes hver søndag kl. 10 ved Folkestedet og går en tur på ¾ - 1 time. Deltagerne bliver nu efterhånden medlemmer af Folkenetværket.

6 borgere har - under nogle forløb på Folkesundhed Aarhus - meldt sig som kommende frivillige. De får et 3 dages kursus til i alt 15.000 kr., som Folkenetværket betaler. Folkenetværket får dækket udgiften ved tilskud fra Aarhus Kommune. Folkenetværket forventer at få nye og yngre medlemmer som følge af de aktiviteter disse borgere vil tilbyde i Folkenetværkets regi.

Med den nye lokalcenterstruktur bliver lokalcentrene åbnet op for nye brugergrupper, som lokalcentrene vil stille lokaler gratis til rådighed for. Folkenetværkets formand er også blevet valgt til formand for det nye brugerråd på lokalcenter Bjerggården.

Folkesundhed Aarhus får en ny afdeling i Frydenlund-kvarteret. Det vil formentlig betyde at Folkenetværket også skal have aktiviteter der udgår derfra.

Danny præsenterede Idræt på Banen. Det er et gratis kommunalt tilbud.
Han henviste i øvrigt til Idræt på Banens brochure.

Medlemmer får i øvrigt yderligere orientering om hvad der sker i foreningen, når der foreligger noget mere for bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
Folkenetværkets kasserer, Steen Jørgensen, gennemgik regnskabet.
Diverse udgifter er bl.a. kursusudgifter.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Desuden gennemgik kassereren budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet fastsat til 100 kr. årligt
pr. medlem i det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lars Agergaard trak sig som medlem af bestyrelsen på grund af sygdom.

Hans Jørgen Riis og Kirsten Vogel blev genvalgt, og Connie Boeriis blev nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidater og med akklamation.

Som 1. suppleant valgtes Finn Clausen uden modkandidater.
Som 2. suppleant valgtes Ingeborg Gomez uden modkandidater.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Agergaard blev valgt til revisor uden modkandidater.
Lone D. Hansen blev valgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

9. Indkomne forslag
Dirigenten kunne efter håndsoprækning konstatere at det indkomne ændringsforslag var vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

10. Eventuelt
Der var ros til Anni for hendes indsats som fitnessinstruktør.
De nye søndagsture blev rost for at være hyggelige.
Der afholdes i år seminar på Fristedet den 21. august. Det er dog en forudsætning at vi får bevilget penge hertil fra Aarhus Kommune, eller at et tilstrækkeligt antal medlemmer er indstillet på at betale for deltagelsen.
Formanden takkede bestyrelsen for dens indsats i det forløbne år og hilste Connie Boeriis velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.
Formanden takkede også medlemmerne Erik Madsen og Lone D. Hansen for deres indsats for foreningen i det forløbne år.
Der var mulighed for at melde sig til festarrangementet på Bjerggården den 11. april. Kaj ville påstå, at det vil blive det bedste arrangement nogensinde, fordi han på forhånd har haft mulighed for at afprøve det andre steder.
Der kommer en stor DGI-pulje af penge i næste måned. Formanden har planer om at søge om penge til medlemsfremmende aktiviteter fra denne pulje.
Formanden ville gerne vide om medlemmerne vil være med til at sælge skrabelodder for Diabetesforeningen. Det kunne give nogle penge til Folkenetværket.
Et medlem foreslog at Folkenetværket søgte om midler hos Sallingfonden.

Erik Madsen
Referent