Referat af åbent bestyrelsesmøde den 20.02.2018 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.
Gæst fra Aarhus Kommune: Marie H. Jensen

Kirsten Vogel blev udpeget til mødeleder. Hun forærede Folkenetværket en klokke, som dirigenten kan bruge til at kalde bestyrelsen m.fl. til orden.

Bestyrelsen byttede om på punkterne 1 og 2 i forhold til det udsendte forslag til dagsorden af hensyn til bestyrelsens gæst, der ikke kunne deltage i hele mødet. Desuden blev orienteringen om DGI-puljen flyttet til punkt 4, Økonomi.


Punkt 1: Præsentation af Marie H. Jensen og gensidig orientering Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Marie
er antropolog og ansat som foreningsbrobygger hos Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Borgerservice.
Hun forventer at få en del kontakt med Folkenetværket, idet hendes opgave er at lette vejen ind i foreningslivet for borgere, der har været igennem et forløb hos Aarhus Kommune, fx på Folkesundhed Aarhus. Hun ser en mulighed herfor i Folkenetværket.
Hun har lavet et program med prøvetimer i samarbejde med forskellige foreninger, hvor borgerne kan få mulighed for at prøve foreningernes tilbud.
Hun har mødt en stor interesse blandt de borgere, hun har været i kontakt med, for at gå, cykle og dyrke motion i det fri. Hun kan også tilbyde Folkenetværkets medlemmer hjælp til at komme til at prøve tilbud i andre foreninger.
Visitkort med kontaktoplysninger blev udleveret til de tilstedeværende ved mødet.
Marie får årligt 50.000 kr. til fordeling blandt foreningerne med henblik på at få flere borgere ind i foreningslivet. Folkenetværket kan søge om mindre beløb til fx arrangementer, kurser og instruktøruddannelse.

Anna, der er psykolog hos Folkesundhed Aarhus, går på barselsorlov.
Derfor begynder en ny psykolog hos Folkesundhed Aarhus i morgen, den 21. februar.

Der er ansat en ny leder på Folkesundhed Aarhus’ nye afdeling i Frydenlund. Vi vil sikkert også komme til at se noget til hende på Ceres Allé.

Der er udsendt en orientering til bestyrelsen om et løbearrangement med Kronprins Frederik i pinsen. En mail om arrangementet sendes ud til medlemmerne. Der informeres om arrangementet på hjemmesiden.
Deltagergebyret er for medlemmernes egen regning.

Formanden har modtaget en forespørgsel fra Annette Bisgård, der tidligere har gennemført interviews med medlemmer af Folkenetværket, om der er nogle overvægtige medlemmer, der vil deltage i et nyt interview af ca. ¾ times varighed.

Hans Jørgen er blevet tovholder på GoRunWalk, som Folkenetværket fremover står for i samarbejde med Idræt på Banen. Formanden forventer et medlemspotentiale på 20-25 borgere herfra. Han har skrevet og uddelt en introduktionsskrivelse til Folkenetværket blandt deltagerne. Og han har allerede modtaget 4 tilmeldinger.

Formanden forventer at det nye brugerråd på Bjerggården, som han er med i, snart får sat nogle aktiviteter i gang i Bjerggårdens lokaler.

Punkt 2: Siden sidst
Der blev henvist til noterne til det udsendte forslag til dagsorden for mødet.
Her står bl.a. (suppleret med yderligere tilføjelser på bestyrelsesmødet):
- Vi har været til dejlig nytårskur på Folkesundhed Aarhus.

- Kirsten og Ingeborg er tilmeldt Temadagen om Demens på Møllestien.
- Der er ansøgt om § 18-midler til kontorhold (1.000 kr.) og temadag på Fristedet (3.500 kr.). Ansøgningsfristen er den 1. marts.
- Der er ansøgt om midler til naturtræningsinstruktøruddannelse for 4 60+ og 2 UNGE
- Vi afvikler pt. 3 "Vejen mod et godt Seniorliv" i tæt samarbejde med Britta fra Folkesundhed Aarhus. De afvikles forskellige steder i Aarhus Kommune. Ca. halvdelen af deltagerne, dvs. 3-4 borgere fra hvert forløb, melder sig efterfølgende ind i Folkenetværket. Folkenetværket har en mindre udgift til kaffe i forbindelse med vores deltagelse.
- Folkenetværkets flyer er genoptrykt i 1000 eksemplarer. Folkenetværket har modtaget ca. 3.200 kr. til dækning af udgiften. 

Punkt 3: Aktiviteter
Cykelgruppen
har besluttet at starte op igen den 5. marts.
DGI kommer på besøg hos cykelgruppen den 12. marts.
Formanden er kommet med i GoRunWalks facebookgruppe.
Af kommende tilbud på Bjerggården blev nævnt en festaften den 11. april. Folkenetværket bidrager denne gang ikke med noget økonomisk tilskud, men fortsat med hjemmebagte kager. Vi håber, at det giver flere medlemmer til Folkenetværket.
Vi skal have lavet en ny plan for gåture i perioden april - juni 2018. Ideer fra medlemmerne til gåture fra andre steder end Folkesundhed Aarhus er meget velkomne. Vær dog opmærksom på om det er steder der er offentlig transport til. Kontakt Lone eller Bent hvis du har et forslag.
Folkenetværket mangler at afvikle en mødegang med madlavning og spisning på Bjerggården som en del af Genlydsprojektet. 

Punkt 4: Økonomi - herunder nyt medlemspotentiale og DGI-puljen.

Der står 298 kr. på kontoen. Vi forventer at modtage 3.500 kr. meget snart. Den lave saldo skyldes bl.a.:
- at vi har haft udgifter på 400 kr. til deposita for 2 nøglekort til Folkestedet, som vi har overtaget fra DGI;
- at vi har skullet betale domæneafgift for Folkenetværkets hjemmeside;
- at vi har betalt 600 kr. i kontingent til DAI.
Formanden har set en artikel om en ny foreningspulje. DIF og DGI skal fordele midlerne herfra til frivillige foreninger, og Folkenetværket kan komme i betragtning til en del af de midler. Formålet med puljen er nemlig at skaffe 200.000 nye medlemmer til foreningslivet. Ansøgningspapirer og konditioner kommer til april.
Der foreligger endnu ikke et nyt medlemskartotek.

Folkenetværket har dags dato 64 medlemmer, der har betalt kontingent for 2018.

Punkt 5: Generalforsamlingen den 9. marts
Der er p.t. 16 tilmeldte.
Vi søger at promovere arrangementet personligt over for medlemmerne.
Der er endnu ikke indkommet forslag. Fristen for at fremsætte forslag er den 23. februar. Bestyrelsen skal fremsætte et forslag om en mindre vedtægtsændring på foranledning af DGI.
Hans Jørgen og Anni vil møde op kl. 17 på Folkestedet.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.30.
Vi skal være i det store lokale ligesom sidste år.
Erik modtager valg til referent på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen at kontingentet fortsætter med at være 100 kr. årligt.
Medlemmerne får 2 stk. smørrebrød per person. Alt afhængig af antallet af tilmeldinger bliver der indkøbt vin, øl og vand dertil.

Bestyrelsen afholder et kort møde onsdag den 7. marts efter gåturen.

Det er vigtigt, at man gør op med sig selv om man har overskud til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet (fx som formand, kasserer, sekretær/referent, mødeleder og i promovering af foreningen ved forskellige arrangementer), inden man evt. beslutter sig for at stille op
og lade sig vælge ind i bestyrelsen.

Punkt 6: Eventuelt
Steen har promoveret Folkenetværket over for medlemmerne af 60+.
Kirsten foreslår at der på Folkenetværkets hjemmeside indsættes en opslagstavle hvor medlemmerne kan komme med ideer til Folkenetværket.

Erik Madsen
Referent