Referat af bestyrelsesmøde den 12.09.2017 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Connie Boeriis, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.
Afbud fra: Hanne Fabricius.

Referater
Lars beklagede at referatet af det sidste bestyrelsesmøde ikke er blevet udsendt. Det er bortkommet og udgår derfor.
Erik skriver referaterne af bestyrelsesmøderne fremadrettet til den førstkommende generalforsamling. Formanden indstiller Erik til et honorar herfor.

Der kommer heller intet referat af seminaret på Fristedet den 30. august 2017. De vigtigste punkter fra seminaret blev resumeret:
- Vedtægtsændringer efter ønske fra DGI
- En evt. udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer
- Trøjer til medlemmerne og logo.

Punkter i henhold til den udsendte dagsorden:

Punkt 1: Information fra Hans Jørgen
Der bliver ikke søgt om § 18- midler pr. 1.09.17.
Vi søger igen i marts 2018 3-4.000 kr. til endnu et seminar på Fristedet
til afvikling i august 2018 før Aarhus Festuge.

Folkesundhed Aarhus har planlagt 2 nye kursusforløb om ”Et sundt seniorliv” i 2018, hvor Folkenetværket er repræsenteret.

Festaftenen den 18.10.17 på Lokalcenter Bjerggården er planlagt.
Der bliver en egenbetaling af aftenens traktement på 25 kr. Formanden spurgte om der er nogen der vil bage kager til 80-100 mennesker den aften.

Der er ved at blive planlagt endnu et Genlydsforløb med madlavning og spisning på Lokalcenter Bjerggården. Bestyrelsesmedlemmer vil enkeltvis og på skift blive inviteret til at deltage i forløbet en aften. Tidspunkterne er ikke fastlagt endnu.

Folkenetværket deltager i Christiansbjerg Festuge i næste uge, dels tirsdag den 19.9.17 kl. 15-16 på Lokalcenter Bjerggården, dels endnu en dag i ugen, der ikke er fastsat endnu.

Der ligger en invitation til fællesspisning på Lokalcenter Bjerggården den 20.09.17 kl. 17 -19. Der er allerede 70 tilmeldte.

I november 2017 kommer der et åbent møde på lokalcenter Bjerggården om en ny lokalcenterstruktur. Der skal oprettes et nyt råd i 1 kvartal 2018. Dette råd får penge til at afholde aktiviteter på lokalcentret. Formanden kunne forestille sig at vi bliver repræsenteret på en eller anden måde i forbindelse med vores aktiviteter (fester og spiseklub) på lokalcentret og dermed også får adgang til at søge om nogle af de penge der bliver stillet til rådighed for aktiviteterne.

Folkenetværket er blevet medlem af Dansk Arbejder Idræt (DAI). Kontingentet er 600 kr. årligt.

Folkenetværket har søgt om optagelse i DGI. Det er gratis indtil 2019.
Derefter er det årlige kontingentet 6 kr. pr. medlem af Folkenetværket.
Det indebærer en række fordele for Folkenetværket:
- Folkenetværkets frivillige bliver forsikret ved ulykker i forbindelse med deres frivillige arbejde;
- Folkenetværket kan få konsulentbistand til stort set alt;
- Folkenetværket opnår rabatter til diverse uddannelsesaktiviteter for de frivillige, fx til uddannelse af instruktører. Vi får allerede rabat til uddannelsen af en smart-instruktør.

Folkenetværket er repræsenteret ved et Genlydsprojekt i Sydhavnen
(nederst i Jægergårdsgade, ved Kulbroen) på lørdag den 16.09.17 kl. 10.30 - 14. Arrangøren er organisationen ”Sager der samler” (se evt. http://sagerdersamler.dk). Folkenetværket er til stede for at gøre borgerne opmærksomme på foreningen.

Der har været en forespørgsel fra Malene Bach, DGI, om andre end Folkenetværkets medlemmer kan deltage i vores gåture. Det er der åbnet op for fra onsdag d. 04.10.17. Den dag vil der være trøjer, goodies og frugt til deltagerne i gåturen.

Anni har deltaget i en reception for en ny leder på Frivilligcentret i Grønnegade. Vi er p.t. ikke så involveret i Frivilligcentret fordi det er svært at få stillet lokaler til rådighed i Frivilligcentret, og fordi det kan medføre nye forpligtelser i forhold til andre foreninger, som Folkenetværket ikke har ressourcer til at tage op p.t.

Vi skal rekvirere lokaler til vores møder på Folkestedet i 2018 allerede nu. 

Punkt 2: Gensidig information Folkenetværket/Folkestedet
Punktet udgår, da Hanne Fabricius ikke er til stede.
Formanden nævnte dog at vi ikke p.t. kan skaffe en svømmeinstruktør til Folkesundhed Aarhus, men spørgsmålet vil blive taget op på den kommende generalforsamling i Folkenetværket.
Formanden nævnte også at Folkenetværket ikke kan klare flere tiltag p.t.
 

Punkt 3: Aktiviteter resten af året.
Aktiviteterne følger planen. Vi får en guidet rundvisning i Marselisborg Slotspark den 27.09.17, jf. planen for Onsdagsgågruppen.

Folkenetværket er til stede på Det rør sig den 23.09.17. Ligesom sidste år vil Folkenetværket være til stede uden for Folkesundhed Aarhus’ lokaler fra kl. 10. Vi vil tilbyde gæsterne mulighed for at cykle og gå en tur og for at gøre gymnastik. Vi serverer grønsager igen i år.
Der vil blive sørget for bespisning og beskænkning af de medlemmer af Folkenetværket der bidrager til afviklingen af dagen som frivillige.
Hvis medlemmer af Folkenetværket bestiller plads til dagens aktiviteter hos Britta fra Folkesundhed Aarhus, får de fortrinsret til at deltage.

Der kom et forslag om opvarmning med pulstræning i forbindelse med Folkenetværkets gåture om onsdagen. Forslaget vil blive forelagt deltagerne på gåturene.

Connie tilbyder hjælp til at føre medlemskartotek og regnskab på pc. Hun havde et udkast med, fremstillet i programmet Access, som hun præsenterede for bestyrelsen.
Formanden foreslår at vi opretter et nyt medlems- og regnskabssystem i forbindelse med et forestående køb af en ny computer, som vi har fået 4.500 kr. til af kommunen. Formanden og kassereren får aftalt et møde med Connie og får det nye medlems- og regnskabssystem lagt ind i denne computer, når den er blevet købt.

En evt. tur ud af huset udskydes til foråret 2018.

Punkt 4: Økonomi
Der er p.t. godt 8.300 kr. på foreningens bankkonto. Folkenetværket har fået lovning på et beløb fra kommunen, men det er endnu ikke indgået. Desuden blev en række forventede udgifter opregnet.
Folkenetværket har fået 2 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.
Et nyt medlem, Kjeld, har stor ekspertise i at lave videofilm.
 

Punkt 5: Kontingent 2018
Der bliver mulighed for at betale kontingentet for 2018 fra oktober 2017,
så der bliver mulighed for at melde sig ind kontingentfrit i resten af 2017 ved den kommende festaften på Lokalcenter Bjerggården, der er omtalt under punkt 1.
 

Punkt 6: Eventuelt
Fremover skal Folkenetværket registreres i et centralt foreningsregister, fordi Folkenetværket er en folkeoplysende forening. Registreringen skal ske inden for perioden 1.12.17 - 31.01.18 med nogle nærmere angivne oplysninger. De frivillige skal opgive deres cpr-numre, og der vil blive indhentet børneattester på dem.

Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt personer der ikke er medlemmer af Folkenetværket, skal have mulighed for at deltage gratis i guidede rundvisninger, som medlemmer af Folkenetværket betaler til via deres kontingent. Kassereren lovede at opfordre evt. gratister til at melde sig ind i Folkenetværket.

 

Erik Madsen
Referent