Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket den 23.05.2017

Tilstede: Lone, Bent, Lars, Hans Jørgen (ref.) og Steen. Afbud fra Kirsten, Anni og Hanne. 

Dagsorden: 

1.       Bestyrelsens virke fremadrettet, herunder arbejdsopgaver bestyrelsens medlemmer imellem (samt konstituering)

2.       Økonomi

3.       Evt. 

Ad1. HJ indledte med kort at berøre eksterne aktiviteter siden sidst. HJ og Anni deltog i arrangement lørdag den 20.05. ved Fitness i det Fri redskaberne på Indelukket i Lystrup på opfordring af DGI og Christina Fruergaard. Steen har deltaget i møde omkring Frivillighovedstad 2018, og vil fremadrettet forsøge at deltage. Anni deltager fortsat i kursusafvikling på Folkestedet og HJ afvikler Genlydsarrangement på Bjerggaarden. Der foreligger langt om længe underskrevet referat fra generalforsamlingen… 

Vi har fået invitation til deltagelse i Det rør Sig-arrangement lørdag den 23.09. kl. 10:00 – 14:00 og deltager selvfølgelig gerne. (Christina og Britta (FSAA)) er underrettet herom. 

Kirsten inviteres med til GENLYDS-projektet på Bjerggaarden den 01.06. og Lone/Bent til et senere arrangement. Anni har allerede deltaget heri. Steen spurgte ind til Passion for Livet. Kirsten spørges herom. 

Vi har endnu ikke konstitueret bestyrelsen, og udsætter dette indtil videre, idet den fungerende formand HJ har brug for en Time Out/Sygeorlov i 3 måneder pga. forestående operation i knæet og efterfølgende genoptræning heraf. Dette får ingen umiddelbare konsekvenser for Folkenetværkets arbejde, idet vi til sommerferien udelukkende fokuserer på kerneopgaver/aktiviteter i Folkenetværket. Steen varetager fortsat kassererhvervet og HJ overtager sekretærjobbet indtil videre. Kirsten, Anni og Lars fortsætter som menige best.medlemmer og Lone/Bent deltager i best.møderne når muligt, da de i forvejen er ret optaget. Men de tilkendegav begge støtte til det videre arbejde. 

Der vil dog fremadrettet blive brug for selvransagelse i bestyrelsen og blandt foreningens medlemmer om fremtidigt virke og arbejde i Folkenetværket. Vi har bl.a. reserveret en hel dag på Fristedet onsdag den 30.08… hvor det givet vil blive debatteret. 

Ad2. Foreningen har endog en sund økonomi… Bestyrelsen besluttede at støtte festaften på Bjerggaarden onsdag den 27.09. med kr. 1.200,-. 

Ad3. Folkenetværket holder ferie 01.07.2017 til og med den 06.08.2017… 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20.06. kl. 10:00 på Folkestedet. 

Hans Jørgen Riis/ref.