Referat af generalforsamling i Folkenetværket afholdt den 07.04.2017

 

Dagsorden: 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Bestyrelsens beretning

4.       Bestyrelsen orienterer om fremtidens visioner

5.       Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

6.       Fastsættelse af kontingent

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Anni Nielsen og Steen Jørgensen    

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

9.       Indkomne forslag

10.     Evt.

 

Ad 1.     Valgt blev Bent Henriksen.

Ad 2.     Valgt blev Lars Agergaard.

Ad 3+4. Der har været meget at se til det sidste halve år. Der har været mange møder, bl.a. omkring Bjerggaarden og De Factum. Genlyd offentliggøres på et møde den 20.04. – og vores projekt søsættes den 27.04. på Bjerggaarden. Såvel cykelgruppen som onsdagsgågruppen er i hastig vækst. Anni er blevet uddannet som naturtræningsvejleder. Tak til Erik for arbejdet med Genlyd, til Bent med Defactum, og Vivian med cykelgruppen.

Ad 5.    Steen gennemgik regnskab og budget. Det blev vedtaget uden kommentarer.

Ad 6.    Der blev vedtaget uændret kontingent. (kr. 100,- for et år).

Ad 7.    Genvalg med akklamation til Anni Nielsen og Steen Jørgensen og Finn Clausen.

Ad 8.    Nyvalg til Preben Larsen. Suppleant blev Lone D. Hansen.

Ad 9.    Forslag fra Erik Madsen: § 9 i foreningens vedtægter ændres til: ”regnskabet skal foreligge klar til revision senest den førstkommende 1. februar efter udløbet af regnskabsåret." Forslaget blev vedtaget.

Ad 10.  Hans Jørgen uddelte blomster til Anni, som tak for hendes uddannelse som naturtræningsvejleder.

 

Referent

Lars Agergaard