Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 12.12.17 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
Fra bestyrelsen:
Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen.
Fra medlemskredsen:
Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Annette? og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.
Afbud fra: Lars Agergaard.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden og det indsendte forslag til et punkt på dagsordenen.

Punkt 1: Siden sidst - kort information fra Hans Jørgen Riis
Frivilligåret
2018 åbner den 21.01.2018.
Vi vil bidrage med fotografier fra vores gåture og øvrige aktiviteter.
Lone udvælger og sender disse fotografier ind.

Folkenetværket er registreret med 87 aktive medlemmer i Centralt Forenings Register (CFR). (Hjemmeside http://medlemstal.dk).
Selv om arbejdet med registreringen er omfangsrigt og tidskrævende,
er det vigtigt at vi registrerer os, idet vi ellers ikke længere kan modtage offentlig støtte som folkeoplysende forening.
Hanne Fabricius får en kopi af oversigten.

Punkt 2: Økonomi - herunder medlemstegning
Der står p.t. 8.574 kr. på Folkenetværkets konto. Af dette beløb er 4.500 kr. reserveret til køb af PC m.v.
20 - 30 medlemmer har betalt kontingent for 2018.

Punkt 3: Anskaffelse af PC
Steen, Connie og Erik aftaler nærmere om indkøbet i december eller januar måned.

Punkt 4: Aktiviteter nu og fremover. Punktet blev slået sammen med punkt 5: Det kommende år med Aarhus som frivillighovedstad
Formanden viste bestyrelsen en seddel om hvornår grupperne med aktiviteter begynder igen efter jul. Han har kopieret sedlen og lagt den på Folkesundhed Aarhus.

Folkenetværket ved p.t. ikke hvordan vi bliver inddraget i Aarhus som frivillighovedstad 2018. Folkenetværket har ikke modtaget nogen henvendelser herom.

Punkt 6: Gensidig orientering Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Folkenetværkets medlemmer er inviteret til nytårskur hos Folkesundhed Aarhus den 17.01.2018 kl. 12:30.
Hanne Fabricius vil gerne have at vide en uge i forvejen nogenlunde hvor mange deltagere der kommer fra Folkenetværket.

Punkt 7: Eventuelt
Intet at bemærke.

Bestyrelsen - med undtagelse af formanden, der skal deltage i en række møder - holder herefter juleferie.
Næste åbne bestyrelsesmøde i Folkenetværket er den 16. januar 2018
kl. 10.00 på Folkestedet.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne lægges fremover ud på Folkenetværkets hjemmeside.

 

Erik Madsen
Referent