Referat af åbent bestyrelsesmøde den 14/11-17

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen.
Lars Agergaard måtte forlade mødet pga. sygdom.
Fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.

Af praktiske grunde blev rækkefølgen af de enkelte punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden ændret, men de er her refereret i den rækkefølge de er opstillet i dagsordenen:

Punkt 1: Orientering fra formanden
Hans Jørgen kandiderer til det nye fællesråd der skal vælges på Lokalcenter Bjerggården den 20. november. Mødet er åbent for alle borgere - også dem der ikke bor på Christiansbjerg, så Folkenetværkets medlemmer opfordres til at komme til mødet, der begynder kl. 17 og forventes at slutte til kl. 18.30. Invitationen til mødet blev sendt rundt til gennemsyn.

Der foreligger en invitation fra DGI til at deltage i en introduktion til Bowls.
Der foreligger i øvrigt en hel vifte af aktivitetsmuligheder fra DGI til bl.a. Folkenetværket. Folkenetværket kan også få assistance fra DGI til at sætte andre aktiviteter i gang og til at sætte administrative systemer op.

Den sidste fase af Genlydsprojektet med madlavning på Lokalcenter Bjerggården er nu sat i gang. Der mødte 9 deltagere op den første gang. Budgettet for projektet er stramt denne gang på grund af Folkenetværkets for tiden begrænsede økonomiske ressourcer. Der er planlagt endnu 2 mødegange, og derefter skal projektet afsluttes med en rapport.

Punkt 2: Gensidig orientering - Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
For kurset ”Vejen mod et godt seniorliv”, der udbydes i et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket, er der planlagt 2x8 mødegange på Folkestedet. Der er planer om endnu 2 kursusrækker på hver 2x8 mødegange på et par lokalcentre (Tranbjerg og Bjerggården). Ideen er at flytte undervisningen ud til de lokalområder, hvor borgerne bor. De frivillige fra Folkenetværket overværer undervisningen og går om nødvendigt ind og deltager i kurset på kursistniveau, men de må ikke stå for undervisningen. Folkenetværket deltager i disse forløb med det håb om at nogle af kursisterne efterfølgende vil melde sig ind i og fortsætte som aktive deltagere i Folkenetværket.

Folkesundhed Aarhus’ medarbejdere må p.t. bruge mange kræfter på en ny journal.

Der er kommet flere barselsvikarer og flere nye medarbejdere i Folkesundhed Aarhus. Det giver nye ansigter og øget aktivitet i huset på Ceres Allé.

Der bliver indrettet et tekøkken til personalet i huset.

Udetræning fylder mere i Folkesundhed Aarhus’ arbejde med borgerne. Der er overvejelser om at Folkenetværket skal involveres i dette. Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt der er nogle medlemmer der vil gå ind som frivillige i den træning, da bestyrelsen ikke kan forventes at have tid og overskud til dette. Det er vigtigt at få afklaret inden Folkenetværket evt. forpligter sig hertil.

Punkt 3: Aktiviteter resten af året
Cykelgruppen
holder officielt juleferie i december og januar måned.
Det er selvfølgelig op til deltagerne selv om de alligevel vil mødes og cykle i ferieperioden.

Gågruppen afholder den sidste gåtur inden juleferien den 13. december. Gruppen begynder på sine gåture igen den 10. januar 2018. Det blev foreslået at gruppen går på nogle byvandringer til forskellige seværdigheder hver anden gang. Efter nogen diskussion af fordele og ulemper herved, blev det besluttet at tage forslaget op med gågruppen.

Punkt 4: Økonomi - status
Vi har aktuelt 8.336 kr. at råde over. Af dette beløb skal de 4.500 reserveres til køb af en computer og nogle programmer til at løse de administrative opgaver i foreningen med. Desuden skal der bruges ca. 600 kr. til madvarer på Genlydsprojektet.

Punkt 5: Kontingent 2018
Medlemmerne er begyndt at betale kontingent for 2018. Indtil i dag har omkring 35 medlemmer betalt kontingentet på 100 kr.

Punkt 6: Eventuelt
Folkenetværkets medlemmer inviteres på foreningens hjemmeside til at deltage i bestyrelsens julefrokost på Dalle Valle, Europaplads, den 12. december kl. 12:30, men dog for egen regning - 50 kr. for buffeten og dertil udgiften til drikkevarer. Tilmelding sker pr. mail til Kirsten Vogel senest den 5.12.17.

Der er intet i vejen for at danne en ny cykelgruppe, hvor man cykler i et højere tempo end i den nuværende cykelgruppe, som en af Folkenetværkets aktiviteter.

 

Erik Madsen
Referent