Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 10.10.17 på Folkestedet.

Tilstedeværende:
Fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
Fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.

Afbud fra: Hanne Fabricius.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden:

Punkt 1: Orientering fra formanden
Brugerrådet og Cafeen står som arrangører af den kommende festaften på Lokalcenter Bjerggården den 18.10.2017. Folkenetværket betaler 1200 kr. for musikken og sørger for kage til skønsmæssigt 500 kr. Der er 95 tilmeldte til arrangementet. Vi må ikke længere benytte lokalcentrets køkken pga. myndighedernes hygiejneregler, som den nye forpagter af cafeen er ansvarlig for at overholde.

Folkenetværket afventer nærmere oplysninger om den nye struktur på Lokalcenter Bjerggården, inden vi tager endelig stilling til det fremtidige samarbejde med lokalcentret. Der afholdes et stormøde om den nye struktur på Lokalcenter Bjerggården den 20.11.17. Vi ved dog, at Lokalcenter Bjerggården gerne vil have Folkenetværket som aktiv medspiller på lokalcentret, bl.a. til afvikling af kursusforløb. Det giver Folkenetværket nye muligheder, bl.a. i forhold til vores fysiske rammer.

Genlyds-projektet har vakt positiv opmærksomhed og tilfredshed. Folkenetværket afvikler endnu i alt 3 mødegange i november og december måned. Tinna Agergaard og Hans Jørgen Riis fra Folkenetværket står for afviklingen af projektet. Bestyrelsesmedlemmerne i Folkenetværket melder sig selv til en af mødegangene d. 9.11, 23.11 eller 7.12 kl. 16 - 20.

Folkenetværket deltager ikke i DAI’s kongres i år. Vi vil udpege delegerede til en kommende kongres på den næste generalforsamling.

Folkenetværket er blevet registreret i Det Centrale Foreningsregister.
Vi skal indberette vores medlemstal dertil.

Folkenetværket er nu optaget i DGI og modtager bl.a. et medlemsblad.
Man kan finde materiale fra DGI på Folkenetværkets mailkonto, bl.a. om de økonomiske støttemuligheder fra DGI. Vi skal først betale kontingent fra 2019. Kontingentet udgør 6 kr. pr. registreret medlem.

Repræsentanter fra Folkenetværket skal den 11.10.17 til møde med Britta fra Folkesundhed Aarhus om det fremtidige samarbejde omkring kursusforløbet Et bedre seniorliv.

Aarhus er frivillighovedstad i 2018. Vigtige datoer er den 21.01.18, hvor der er officiel åbning, og den 22. - 23.09.18, hvor der afholdes et folkemøde.

Anni skal til et kursus i smarttræning i Ribe den 27. - 29.10 og den 25.11.17. Folkenetværket tager smarttræning op, efter at hun har afsluttet forløbet.

Den guidede rundvisning i Marselisborg Slotspark var ikke så givende som forventet, idet guiden ikke kunne sige så meget om skulpturerne i parken. 

Punkt 2: Gensidig orientering - Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Punktet udgår, da der er afbud fra Hanne Fabricius. 

Punkt 3: Aktiviteter resten af året
Der er planlagt:
- festen på Lokalcenter Bjerggården, jf. ovenfor
- 2 bestyrelsesmøder
Onsdagsgågruppen afholder i morgen den sidste tur ude i byen for i år. Derefter mødes deltagerne på Folkesundhed Aarhus, Ceres Allé 13 og går herfra.
 

Punkt 4: Økonomi. Status herpå samt udbetaling af honorar
Kassebeholdningen udgør 10.234 kr.

Vi har følgende forventede udgifter:

·         musik til festaften på Bjerggården 1200 kr.

·         kage til festaften på Bjerggården 500 kr.

·         mad til Genlyds-projektet 1500 kr.

·         møder 215 kr.

·         trøje 299 kr. + et endnu ukendt beløb til tryk på trøjen

·         julefrokost 800 kr.

·         honorarer til bestyrelse m.fl. 7 x 300 kr. = 2100 kr. 

Fremadrettet vil det blive generalforsamlingen, der fastsætter honorarerne. De vil blive udbetalt for perioden 01.04 i det indeværende år til 31.03. det følgende år. Derved bliver den resterende kassebeholdning på ca. 4.000 kr. Vi skal bruge de 4.500 kr. vi har modtaget til en computer og nogle programmer, inden 2019.

Folkenetværket afventer kontingentindbetalinger for 2018 fra medlemmerne.

Det er endnu uvist hvor meget Aarhus Kommune har til rådighed og vil støtte Folkenetværket med i 2018.
 

Punkt 5: Kontingent 2018
Medlemmerne opfordres til at forny deres kontingent for 2018 inden udgangen af januar 2018. 

Punkt 6: Eventuelt
Bladet Panorama for september/oktober 2017 indeholder en artikel om træskibshavnen i Aarhus.

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, vil gerne optage en video med Annis instruktion i Motion i det fri en onsdag i den nærmeste fremtid.
Anni har givet tilladelse til det efter aftale med de faste brugere.
 

Den 30.10.17 er der en oktoberfest for seniorer på Fristedet i Skæring.
Se nærmere herom på Folkenetværkets hjemmeside.

Referent Erik Madsen