Referat af bestyrelsesmøde den 13.09.2016

Mødet blev afviklet med følgende dagsorden: 

1. Gensidig orientering Folkenetværket/FSAA

2. Aktiviteter, nuværende/kommende, herunder "Det rør Sig"

3. Økonomi, herunder kontingentforslag for 2017

4. Generalforsamling

5. Evt. 

Tilstede: Anni, Hans J. (ref.), Steen, Erik, Hanne (delvis), Vivian (delvis), Lone og Bent.  

På grund af, at flere deltagere kun deltog delvist blev dagsordenen fulgt tilfældigt. 

Hans Jørgen orienterede indledningsvis om forskellige møder omkring Seniorcafe, Venner for Livet (Klostergadecentret), Defactum, møde med nye hjertemedarbejdere på FSAA, afviklingen af Seniormessen og det kommende seminar på Fristedet. Kommunen har modtaget Tro- og love erklæring omkring regelsættet for bl.a. pædofili... 

Anja – chef FSAA – er tilskrevet om Eriks ide med, at vi får tildelt en lektion på FSAA`s kurser, hvorved vi bedre kan profilere Folkenetværket. 

Hanne gav feedback fra vores møde med hjertefolkene, som ser frem til samarbejdet med os. Vi orienteredes også om udflytningen af FSAA. 

Bestyrelsen drøftede en fremtidig arbejdsfordeling i bestyrelsen efter næste generalforsamling. Det besluttedes at bestyrelsen fremadrettet konstituerer sig med FORMAND, KASSERER OG SEKRETÆR. Samtidig blev arbejdsopgaverne beskrevet. Fremtidige møder vil derfor formentlig kunne afvikles lidt mere struktureret… 

”Det rør Sig” projektet er i skrivende stund afviklet. – Anni forsætter sine GÅ-grupper på hhv. Carl Blochs Gade Lokalcenter og Lokalcenter Vestervang og med stor succes. Onsdagsgågruppen vokser, og pt. deltager ca. 20 borgere. For så vidt Fitness i det Fri udfases i sin nuværende form, fortsætter vi selv fremadrettet. Hvordan er ikke besluttet endnu. 

Økonomien kan i 2017 blive lidt anstrengt – afhængig af hvilke samarbejdsaftaler vi indgår. Vi foreslår på generalforsamlingen at kontingent for 2017 fastsættes til kr. 100,- pr. pers. dog med rabatmulighed hvis ny- eller gentegning sker inden den 17.11. 2016. 

HJ indkalder til generalforsamling snarest. 

Næste møde: tirsdag den 18.10. 2016 kl. 10:30 på Folkestedet

 

/HJ, ref.