Referat af generalforsamling i Folkenetværket den 25.10.2016

Antal fremmødte: 22

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent
2.       Valg af referent
3.       Bestyrelsens beretning
4.       Fremtidens visioner
5.       Fremlæggelse af regnskab
6.       Fastsættelse af kontingent
7.       Valg til bestyrelsen
8.       Valg af revisor og revisor suppleant
9.       Indkomne forslag
10.     Evt.

Ad.1
Bent Henriksen blev valgt til dirigent.

Ad.2
Lars Agergaard var referent.

Ad.3
H. J. Riis gjorde rede for årets gang. Han kom bl.a. ind på:

- cykelgruppen
- gåholdet
- Fitness i det Fri
- møde omkring De Factum
- underholdning på Bjerggården

Ad.4
Der er efterhånden grænser for, hvor meget vi kan kapere, så H. J. Riis efterspurgte derfor flere frivillige hænder.

H. J. Riis redegjorde for nogle af fremtidens projekter: De Factum, madgruppe, mere samarbejde med Folkesundhed Aarhus samt bedre seniorliv (start januar 2017).

Ad.5
Steen Jørgensen fremlagde regnskabet, som blev vedtaget uden kommentarer.

Ad.6
Kontingentet blev fastsat til kr. 50,- indtil den 16-11-2016, hvor man også kunne få hele år 2017 med. Herefter stiger det til kr. 100,-.

Ad.7
Vivian Bertelsen (tovholder på cykelgruppen), ønskede ikke at genopstille, så nyvalgt til bestyrelsen blev Kirsten Vogel. Erik Madsen ønskede heller ikke at genopstille, så H. J. Riis indgik i bestyrelsen i stedet for. Der var genvalg af Steen Jørgensen og Anni Nielsen, og Finn Clausen blev valgt til posten som suppleant.

Ad.8
Der var genvalg af Bent Henriksen, og som revisor suppleant blev valgt Erik Madsen.

Ad.9
Der blev besluttet at generalforsamlingen fremover afholdes i marts – april.

Ad.10
H. J. Riis orienterede herefter omkring udflytningen (ingen dato endnu) af Folkesundhed Aarhus fra Ceres Alle til lokaler på Marselisborg Hospital. Cykelgruppen og gågruppen følger med. Derefter gav H. J. Riis sin uforbeholdne ros til vores kontaktperson fra Folkesundhed Aarhus, Hanne Fabricius.

Referent
Lars Agergaard, sekretær