Referat af bestyrelsesmøde i FOLKEnetværket

Tilstede var: Hans Jørgen Riis, Jens Johansen, Anni Nielsen, Susanne Juel Winther og Steen Jørgensen (alle fra bestyrelsen), samt Hanne Juul Fabricius som repræsentant for Folkesundhed Aarhus (FSAA).

Referent Steen Jørgensen 

Ad 1. a. Orientering fra formanden: Om forslag fra FSAA om gratis medlemskab i indeværende år for alle, der opfylder Folkenetværkets formålsparagraf og kursister fra FSAA, som så kunne få udleveret en indmeldelsesblanket ved afslutning af forløb ved FSAA med opfordring til indmeldelse inden årets udgang, og i mellemtiden få nyhedsbreve om vore aktiviteter. Der var enighed om, at det var en god idé.

Hanne fra FSAA anslog at ca. 1000 til 1200 mennesker om året gik igennem et forløb hos dem.

Ad 1.b. Der er indgået en aftale med Folkestedet om at Folkenetværket kan disponere over deres køkkenfaciliteter hver tirsdag fra kl. 16:30 til 20:00 for året 2015 begyndende den 27. januar. Det forventer vi os meget af.

Ad 1. c. Fundraising: Paragraf 18 midler søges ved kommunen. Ansøgning af midler fra Sundhedsministeriet opgives på grund af kravene for tildeling af disse.

Ad 2. Økonomi: Et årligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget: 500 kr. til formanden og 300 kr. til de øvrige i bestyrelsen.

Ad 3. Aktiviteter/Ad. 4. Evt.: Blev diskuteret og hvordan det kunne blive formidlet til medlemmerne. Hjemmesiden og Facebook skal der kigges på, og om disse medier kan gøres bedre og mere tilgængelige for medlemmerne.