Referat af generalforsamling

Ad1: Bent blev valgt til dirigent.

Ad2: Steen Jørgensen blev valgt til referent. 

Ad3 og 4: Bent konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel og gav ordet til formand Hans Jørgen, som gav en mundtlig udlægning af bestyrelsens beretning og fremtidsvisioner, som også var skriftligt udsendt/omdelt. Et kort indlæg fra Jens om visioner i boligforeninger i Århus Nord.

Ad5: Derefter et kort indlæg fra Jens om foreningens regnskab, og Anni takkede Hans Jørgen og Jens for deres enorme arbejde for at gøre Folkenetværket til en "rigtig" forening set i kommunens øjne. Der var også en tak fra Hans Jørgen til Anni for hendes indsats i foreningen.

Ad6: Derefter fastlæggelse af kontingent for 2015 til kr 50,00 - altså uændret. Som rabat: Ved indmeldelse i resten af dette år kr 50,00 og gældende for næste år også.

Ad7: Genvalg ønsket af: Hans Jørgen, Jens, Anni og Steen. Nyvalg af Susanne til bestyrelsen og af Anita til suppleant. Stina ønskede ikke genvalg.

Ad8: Bent og Lone blev valgt til hhv. revisor og revisor suppleant.

Ad9: Intet.

Ad10: Under evt. blev Lone takket for sin indsats med hjemmesiden. Hans Jørgen takkede Stina for sin indsats i bestyrelsen og mht. Facebook. Stina vil være Susanne behjælpelig med Facebook.

HAVES: En god forening. ØNSKES: Mange flere medlemmer.

Herefter blev generalforsamlingen beværtet med et traktement.