Referat af generalforsamlingen den 26. oktober 2015

Ad.1 Til dirigent valgtes Bent. 

Ad.2 Til referent valgtes Steen. 

Ad.3 Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørgen, der også redegjorde for det faktum at han af hensyn til efterlønsregler ikke kunne fortsætte som formand, og derfor var gået af for et par måneder siden. 

Ad.4 Derefter en gennemgang af foreningens aktiviteter og visioner for fremtiden og afholdte møder i årets løb. Der henvises også til hjemmesiden. 

Der var enighed om at Facebook lukkes. 

Det blev vedtaget at honoraret til bestyrelsen forbliver uændret. 

Fornyelse af Folkenetværkets folder er sat i gang. 

Der blev også udtrykt en tak til de ansatte på Folkesundhed Aarhus. 

Diverse tovholdere i foreningens aktiviteter blev hyldet med gaver. 

Ad.5 Det fremlagte regnskab for året 2014 blev godkendt. Også budgettet for indeværende år blev godkendt. 

Ad.6 Bestyrelsens forslag om et årskontingent på 100 kroner blev ændret til 50 kroner og godkendt. 

Ad.7 Nyvalgt til bestyrelsen blev Lars Agergaard og Erik Madsen og ny suppleant blev Vivian Bertelsen. 

Genvalgt til bestyrelsen blev Jens, Anni og Steen.  

Ad.8 Til revisor og revisorsuppleant genvalgtes Bent og Lone. 

Ad.9 og 10 Derefter indkomne forslag, eventuelt og almindelig debat - foreningen beværtede forsamlingen med et traktement. 

Referent

Steen