Referat af bestyrelsesmøde den 5/2-2019...

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 05.02.2019 PÅ FOLKESTEDET

DELTAGERE: Hans Jørgen, ref., Kirsten, Lone, Bent, Steen , Ingeborg
AFBUD: Anni, Connie, Hanne og Rasmus

1. Kort orientering fra formanden:

Der henvises til mail fra HJ den 01.02.

2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

Udgår

3. Aktiviteter:

God gang i kurling med op til 8 deltagere - Det overvejes at anskaffe yderligere udstyr – der skal ses på defekt kurlingstang. Der er rigtig god gang/vækst i Go`Run Walk og Onsdagsgågruppe..Vi skal have redigeret oversigten..

4. Økonomi: 4a: Generalforsamling:

Der henstår kr. 9.895 – vi er 77 medlemmer, og fornyelser og nytegninger kommmer løbende til – Kassereren, revisoren og formanden indfører nyt regnskabsovervågningssystem gående ud på, at bilag kontrolleres og regnskab a`jourføres månedligt…Samtidig får småbilag plads hos den part, der har modtaget midler til disse udlæg, og afleveres efter endt brug til kassereren, der dog straks får kvittering fra dags dato eller via bankoverførsel for det udbetalte udlægsbeløb.

Dette vil lette kassererens arbejde betydeligt

5. Bestyrtelsens opgaver:

Fastsættes fortsat løbende fra møde til møde

6. Forslag til næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 05.03. kl. 09.00 på Folkestedet – HJ sørger for fortæring

7. Evt.:

Her refereres punkt 4 a : Kommende generalforsamling den 08.03. Vi aftaler, at mødes fra omkring kl. 17.00. HJ undersøger fortæring (smørrebrød, småkager m.m.). HJ indkøber øl, søde vand, og Bent sørger for vin.

Der ophænges liste med potitentielle hjælpere til diverse arrangementer, f.eks. Seminaret på Fristedet og salg/ køb af Diabetesforeningens lodder – vi har kun hjemtaget 100 stk.

Forslag til næste møde tirsdag den 05.03. kl. 09.00:

• Kort orientering fra formanden

• Økonomi

• Generalforsamling

• Evt.

/Hans Jørgen/ref.

Referat af bestyrelsemøde den 8/1-19

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01. kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Flyers
5.       Generalforsamling
6.       §18 midler
7.       Økonomi
8.       Bestyrelsens opgaver
9.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.

Dirigent:          Ingeborg
Referent:         Connie

 

Ad. punkt 1:    Punkt 4 udgår, forstået sådan at vi ret hurtigt finder en dato kun med dette punkt på dagsordenen.

Velkommen til Rasmus, der er naturtræner om lørdagen. Rasmus er interesseret i bestyrelsesarbejde og kan være en kommende kandidat til bestyrelsen.

Der er afgivet erklæring til Det centrale Foreningsregister om medlemstal.

Der er afgivet Tro og Love-erklæring til DGI om anvendte midler.

Der er afgivet erklæring til Christina Fruergaard om status på Selvtræning.

Der er indgået indkaldelse til et kort møde om Det sunde, sjove Seniorliv den 22.02.

Der er indgået foreløbig aftale med Kai om 2 festaftener på Bjerggaarden, indtægt til Folkenetværket er ca. 2000 kr. på gang.

Overvej om der skal ansøges om kr. 10.000 fra § 18 til hhv. flyer og seminar.

Vi skal også (- om nødvendigt) fastsætte regler for udlån af udstyr.

Jeg er interviewet af DAI omkring Folkenetværket.

Overvej under punkt 5 om der skal ske/foreslås ændringer til honorarpolitik.                            

Ad. punkt 2:    Spritapparat opsat i forhallen til Folkesundhed, den bedes brugt flittigt og hver gang man kommer.

                             Der har været afholdt hjertestarterkursus, i den forbindelse blev man enige om, at Connie undersøger muligheden for afholdelse af kursus i Folkesundhedsregi.

                             Man ser gerne fra Folkesundheds side, at man får formidlet, at Folkenetværket ikke kun er for seniorer, kan det komme i en ny flyer?                            

Ad. punkt 3:    Alle aktiviteter er startet op igen efter jul. Dog venter cykelholdet på bedre vejr.

                             Fysioterapeuten på Ankersgade fortæller borgere om kurling.

                             Lone og Connie redigerer aktivitetslisten.

                             Hans Jørgen følger op på, hvordan fredagsaktiviteten har det.

                             Naturtrænerne ønsker en hård bold, Hans Jørgen bestiller den. 

Ad. punkt 4:    Møde aftales med Anders. 

Ad. punkt 5:    Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster.

Ad. punkt 6:    Der søges midler til Generalforsamling og flyers.

Ad. punkt 7:    Beholdning er 8.857,12 kr., pt. 43 medlemmer. Kontingent for 2019 skal være betalt senest 1/2 2019.

Ad. punkt 8:    Nye forslag til gåture sendes til Bent og Lone.

Ad. punkt 9:    Den 5/2 kl. 09.00. Steen forsøger at få et nyt lokale.

Ad. punkt 10:  Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster. Anni og Kirsten deltager i Det sunde, sjove seniorliv 22/2 kl. 8-9.

Kurling kan ikke lånes ud. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 05.02. kl. 09:00 på Folkestedet. 

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Økonomi
4.a Generalforsamling 08.03.19
5.       Bestyrelsens opgaver
6.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
7.       Evt.

 

Referat af bestyrelsesmøde den 06.11.2018

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter

 4. Økonomi

 5. Bestyrelsens opgaver

 6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

 7. Evt.

Dirigent: Anni
Referent: Connie 

Ad. punkt 1:  29/11 Afholder HJ og Anni foredrag om Folkenetværket i Christianskirken.

29/11 Foredrag om Folkenetværket i DGI-huset i Vejle. Vejle er samarbejdskommune. Deltagere: HJ og Anni.

28/11 John Mogensen aften på Bjerggården. Medlemskontingenter for 2019 indkasseres her.

5/12 Frivillighedsdag i Tivoli Friheden. Bestyrelsen samt tovholdere kan bestille billetter.

5/12 Aflyses gåtur.

Alle kan komme med forslag til aktiviteter, men det er kun formand og kasserer, der kan indgå aftaler med hensyn til lokaler osv.                            

Ad. punkt 2: En del nye medarbejdere igennem det sidste år. Derfor efterspørges en opdatering om Folkenetværket. Dette bliver aftalt til 20/11 kl. 13-14.                                     

Deltagere: HJ-historie og gåture, CB-Cykelgruppen, KV-Kurling, AN-Fitness. 

Ad. punkt 3: 20 stk. gule veste anskaffet. Cykelgruppen aftager 5 stk., resten går til gågrupper.

          Cykelgruppens cykel skrives ud af tilbuddet.

Kurlingsæt indkøbt og foreløbigt placeret på Ankersgade, det skal godkendes af centret om vi kan spille der. Det bliver afprøvet ved 2 sessioner den 22/11 og 29/11.

          Indendørs Petanque sæt indkøbt og placeres samme sted. Ingeborg og Kirsten er tovholdere. 

Ad. punkt 4: Beholdning 9.410 kr.
                             110 medlemmer.
                             Der bevilges 50 kr. pr. deltagende medlem til julefrokost.
                             Der bevilges 500 kr. i tilskud til nyanskaffelse i forbindelse med vedligehold af hjemmeside. 

Ad. punkt 5: Anni holder pause i december.

Cykelgruppen giver Lone besked, når den holder pause. Det vurderes fra uge til uge afhængig af vejret. 

Ad. punkt 6: Flyers, aftale separat møde.
                     Generalforsamling.
                  §18 midler. 

Ad. punkt 7: 2019 forlader Kirsten bestyrelsen.
                     2020 forlader Hans Jørgen bestyrelsen. 

                            

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01.2019 kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.      Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.      Aktiviteter
4.      Flyers
5.      Generalforsamling
6.      §18 midler
7.      Økonomi
8.      Bestyrelsens opgaver
9.      Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 09.10.2018

 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter, herunder anskaffelse af Kurling-sæt (New Age Kurling)

 4. Økonomi - der bevilges kr. 200,- pr. bil til afholdt kørsel GL. Estrup

 5. Kontingentopkrævning 2019

 6. Julefrokost (lokale bekræftet)

 7. Evt.

Dirigent:  Kirsten
Referent: Connie
Punkt 3 og 6 byttes om. 

Ad. punkt 1:    Stor ros til Lone for en altid opdateret hjemmeside.

Formanden er frigjort for alle forpligtigelser på Bjerggården.

Møde omkring naturtræning. Lokaler i Ankersgade tildelt. HJ deltager ikke længere i møder alene, alle indkaldelser fordeles i bestyrelsen.

37 T-shirts tilbage, nogle kan evt. bruges til julefrokost.

Fristedet i Skæring er bekræftet booket til 20/8 2019, det skal efter nye regler betales for rengøring.

Kajs festaften på Bjerggården gav 1.200 kr. i overskud, og udgiften var 1.200 kr.

Diabetesforeningens lodder udløber 21/12, vi springer over denne gang.                             

Ad. punkt 2:    Hanne meddeler, at pavillonen udenfor er taget i brug som samtalerum.

                        Ny fysioterapeut til KOL- og kræftteam starter i efterårsferien.

                        Ny medarbejder i pårørendeteam – Rie.                                                         

Ad. punkt 4:    Konto 14.523 kr. ca. 100 medlemmer.

Det blev bestemt, at ture der arrangeres af medlemmer står for medlemmernes egen regning, og ved samkørsel er prisen pr. kørt km. 2 kr. som deltagende medlemmer deles om at betale til den, der ejer bilen der er kørt i. 

Ad. punkt 5:    Tiden nærmer sig.

                        Naturtrænere opkræver kontingent internt- ca. 20 stk. 

Ad. punkt 3:    Cykelgruppen skrumper. Alle kan favnes i gruppen. Hans Otto er tovholder.

                        Flyers 2019 skal gøres tidssvarende.

                        Det blev bestemt at vi anskaffer et kurlingsæt. HJ bestiller.

                        Kurling bliver torsdag i ulige uger 10-12. Stedet tilgår senere.

                        Ingeborg er tovholder. 

Ad. punkt 6:    Julefrokost på Folkestedet 7/12 kl. 16.00.


Ad. punkt 7:    Referat afsluttes herefter med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 06.11. 2018 kl. 10:00 på Folkestedet. 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter

 4. Økonomi

 5. Bestyrelsens opgaver

 6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

 7. Evt.

                            

                            

 

 Referat af bestyrelsesmøde den 11.09.2018

Dagsorden:

1. Information fra formanden

2. Aktiviteter nu og fremadrettet, herunder bevægelsesdagen den 22.09.

3. Økonomi og medlemmer

4. Deltagelse i Diabetesforeningens lotteri

5. Seminar på Fristedet tirsdag den 20.08.2019 kl. 10.00 – 20.00

6. Evt. 

Anni vil fra næste uge og frem til oktober være "sygemeldt" pga. operation og efterfølgende restituering. Der er dog sørget for at hendes aktiviteter fortsætter...

Vi ønsker alle Anni held og lykke og god bedring.

Tak til Connie for aktivitetsoversigt - 

Fraværende med afbud: Hans Jørgen, Anni og Ingeborg 

Punkt 1 udgår da formanden var fraværende.

 

Punkt 1a           Information fra Folkesundhed – Hanne

                        Ceres Allé deltager ikke på bevægelsesdagen.

Der er en invitation til åbning af Folkets møde 21 september kl. 15-16 i musikhusparken. Tilmelding via Frivillighovedstad.dk.

Arrangement i FO byen 23/9 11.30-14.00 Tilmelding via Frivillighovedstad.dk.

Der er nyansat en fysioterapeut til KOL og kræft teamet.

Alle medarbejdere ved Folkesundhed har deltaget i et søvnkursus. 

Ad. punkt 2:  Steen kommer med materialer til bevægelsesdagen.

                      HJ har bestilt mad til 8 personer.                            

                      Nyt- Udetræning lørdag og gåtur fredag (se hjemmesiden).                            

Ad. punkt 3:  Konto: 16.100 kr. og ca. 90 medlemmer. 

Ad. punkt 4:  Foreningen tjente omkring 2.000.kr. på salget. Måske nyt salg til generalforsamlingen. 

Ad. punkt 5:  Evaluering- Der skal bedre styring på oprydning og servering.

                      Evt. trække numre til siddeplads.

                      Næste års tur til Fristedet 20/8-2019 kl. 10.00-20.00. 

Ad. punkt 6:  30/9 er FN’s internationale ældredag (se hjemmesiden under: Hvad sker der i Århus)

            Næste åbne bestyrelsesmøder i 2018: 9/10, 6/11, 7/12 (julefrokost, nærmere følger), og 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5 og 18/6 2019.

            Generalforsamling den 8/3 2019.   

Referent
Connie Boeriis

                 

Bestyrelsesmøde MANDAG DEN 06.08. KL.10.00 på Lokalcenter Bjerggaarden

 

1. Meget kort info fra formanden
2.TEMA-dagen Skæring
3. Økonomi
4. Evt.

Referat:
Ad1

Ved opstart af nye aktiviteter, skal der være fundet en tovholder.

Nye tiltag på Bjerggaarden:

Banko
Cykling
Læsekreds – Tovholder Erik. 8-10 personer.
Erik hjemtager læsesæt fra DOKK1.
Madklub med tilmelding:

13/09 kl. 16.00
11/10 kl. 16.00
15/11 kl. 16.00

Udetræning på Langenæs på lørdage kl. 11.00 – 12.00. Mødested Langenæs Bageriet. Pris 100 kr. om året.

16/08
Arrangement ”Stien mod et sjovt og sundt seniorliv”.
Folkenetværket er på Folkestedet kl. 11.00 – 13.00.
Anni sørger for gulerods- og agurkestave.

22/08
DHL stafet

23/08
Møde på Klostergadecentret hvor HJ fortæller om, hvordan man søger paragraf 18 midler. HJ og Steen deltager.   

21-23/09
Bevægelsesdage. Folkenetværket deltager den 22/09 kl. 10-14 ved Folkestedet. Der er sat gang i en ny gågruppe i rask tempo. Anni er kontaktperson og Ole er arrangør. Mødested: Marienlund ved ishuset fredage kl. 10.00, bus 5A. Vi går for at få pulsen op, 5-7 km i timen.

Ad2

Oplæg til seminar på Fristedet vedtaget, se hjemmesiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Ad3

Beholdning d.d. er 22.050 kr. Regning på 609 kr. for medlemskab DGI resterer at betales.

Ad4

30/08 Lev livet – tilmelding senest 28/08.

Følgende nævnes på Fristedet:
Festugen 02/09-03/09 på Møllestien
Festuge på Christiansbjerg er uge 38.
Forslag til ture ”ekstra” f.eks. Gl. Estrup og guidet gåtur på Vestereng.
Tovholdere og biler?

Connie, referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde den 19.06.2018

Bestyrelsesmøde i Folkenetværket tirsdag den 19.06. kl. 10.00 på Folkestedet.

Dagsorden:

1. Gensidig information FSAA og FNV
2. Orientering fra formanden
3. Aktiviteter - nuværende og kommende, herunder udarbejdelse af oversigt
4. Medlemmer og økonomi, evt. anskaffelse af nye t-shirt…
5. Næste mødedato og lidt snak om Fristedet-arrangementet den 21.08.
6. Evt. (god sommer) (nyhedsbreve til ansatte og medlemmer)

Ad 1:  Ingen mødt fra FSAA
Ad 2: Der er tilgået i alt kr. 19.500 fra 3 puljer til foreningen - DGI har meddelt, at der er forsinkelser i deres sagsbehandling (her har vi en ansøgning på kr. 15.000,- liggende) - Der er aftalt møde med chefen på Folkesundhed Frydenlund og møde med Britta samt andre ansatte + de udlærte naturtrænere samme sted.
Der har været møde med Ole Mygind omkring INDSPARK, og nyt møde er aftalt.
Tirsdag den 26.06. (nærmere info følger på tirsdag) - Projekt GENLYD er startet på Bjerggaarden. Vi får måske mulighed for at bruge deres Rickshaw – nærmere på tirsdag.
28/6 kommer der klarhed om naturtrænerne.

Ad 3: Et medlem har tilbudt tovholderfunktion til eftermiddagsgågruppe - 4-6 km i rimeligt tempo.
Forslag til gågruppen: omkring Marselisborg Centret torsdag kl. 16.
Link på hjemmesiden til ”hvad sker der i Århus”.
26/6 er der instruktion i træningsmaskinerne på Marselisborg Centret.

Ad 4: Beholdning 20.370 kr. 87 medlemmer.
Nye T-shirts bestilles, pris for medlemmer 50 kr.
Formand indkøber 1 licens til Office.

Ad 5: Oplæg til seminar godtaget.
Næste møder: 7/8, 11/9, 9/10 og 6/11.
Julefrokost: 7/12, for alle i Folkenetværket, egenbetaling. Anni og Connie arrangerer.

 

Referat af åbent bestyrelsemøde den 15/5-2018

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi - herunder Genlyd og 20§18
6. Evt.
Der er let fortæring til mødet.

Ad 1)              Alle der skal være på det nye sundhedscenter i Frydenlund er nu flyttet.

Folkenetværket har deltaget i S-park på Marselisborg centret og blev her opfordret til at arrangere træning på centrets nyopstillede udendørs fitness maskiner.

Ad 2)             Cafebestyreren på Bjerggaarden er blevet opsagt, og lokalcenterrådet vil blive taget med på råd ved nyansættelse.

Ny festaften på Bjerggaarden planlagt til 4/10-2018. Her vil Folkenetværket stå som vært.

Genlydsprojektet Madglad 60 + er ikke kommet i gang. Starter 28/5 kl. 11.00.

Anni og HJ deltager 17/5 i et møde med Britta om organisering af 6 naturtrænere.

Folkets møde er planlagt 21-23/9. Folkenetværket koncentrerer sig om lørdag den 22/9.

Kirsten har lavet et foreløbigt program, der dækker tidsrummet kl. 10-14.

Ældresagen afholder seniordag den 16/8 omkring Folkestedet.

Der er blevet optaget en video af cykelgruppen.

Ad 3)             Den hurtige cykelgruppe er endnu ikke kommet i gang.

Der er 9 ”faste” deltagere i cykelgruppen.

Aktiviteter holder sommerferie i juli måned, dog vil Anni være at finde ved fitness i Mindeparken og på gåhold hele juli.

Folkestedet er lukket hele juli måned.

Der udarbejdes en liste over aktiviteter og tovholdere. (Connie).

Ad 4)             Pt. 88 medlemmer.

Ad 5)             Beholdning: 6.879,00 kr.

Tildelingsskrivelse modtaget på 10.000 kr.

Ad 6)             Punkter til næste dagsorden:

Prioritering af tid               

Prioritering af anskaffelser

Nye tovholdere

Planlægge detaljer om temadag på Fristedet den 21/8

Næste møde den 19/6-2018.

Referat af bestyrelsesmøde den 17.04. på Folkestedet

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed Aarhus/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi
6. Evt.

Næste møde: 15/5-2018 kl. 10 i lokale 0.2. på Folkestedet. Alle medlemmer er velkomne.

På et møde den 10/4-2018 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:   Hans Jørgen Riis
Kasserer:   Steen Jørgensen
Sekretær:   Connie Boeriis
Best.medl.: Anni Nielsen
Best.medl.: Kirsten Vogel

 

Ad.1                    Folkesundhed Aarhus, Hanne informerer:

a)       Arrangement S Park den 6/5-2018 kl. 10-14. Anni deltager fra Folkenetværket. Alle er velkomne.

b)       Der er kommet en del nye ansigter på Folkesundhed Aarhus og der er flere der er gået på barsel. Der planlægges et møde mellem Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket for at lære de nye ansigter at kende.

c)        De medarbejdere der er flyttet til Frydenlund har stadig opgaver på Ceres Alle.

d)       Ude aktiviteterne fylder mere og mere (naturtræning).

 

                             Folkenetværkets formand Hans Jørgen informerer:

e)       Kommende møde med Jakob fra kommunen. Der er en cykelgruppe i nord, skal de evt. slås sammen med vores cykelgruppe? Aktion: Hans Jørgen.

f)        Vejen til et Sundt Seniorliv er nu startet op 3 steder.

g)       Møde afholdt med Marie, Brobygger fra Århus kommune, og en gruppe fra Bornholms Sundhed og Omsorg. Mødet omhandlede hvordan man håndterer frivillige organisationer som vores i en stor by. Deltagere fra Folkenetværket: Hans Jørgen og Anni.

h)       Møde planlægges med Anja. Emne – Folkesundhed Aarhus fremadrettet. Aktion: Hans Jørgen.

i)         Der vil blive en rundvisning på det nye Folkesundhed Aarhus, foreløbig regner man med en gang i maj. Aktion: Hans Jørgen.

j)         Der er 6 naturtrænere der er færdige med deres uddannelse i næste måned. Derefter overgår de fra Folkesundhed Aarhus` naturtræning til Folkenetværket.

k)       Møde mandag med Det Rør Sig. Aktion: Hans Jørgen.

 

Ad.2                         -     Festaften afholdt på Bjerregården med 90 deltagere – stor succes.

-     Konstituerende møde afholdt efter generalforsamlingen. Roller i den nye bestyrelse fordeles som følgende: Formanden indkalder til møder. Sekretæren skriver referater og klarer ad hoc opgaver. Kasserer og Sekretær vedligeholder medlemsdatabasen. Webmasteren vedligeholder og opdaterer hjemmesiden. De øvrige medlemmer af bestyrelsen har/får ad hoc opgaver, som f.eks. at afløse formanden ved møder osv.

-     Deltaget i DGI seminar om ideer til aktiviteter. Indendørs curling lyder som noget Folkenetværket kunne satse på. Det koster 2.800 kr. for et sæt, og lige nu har vi ikke penge til det.

-     Madglad 60+, Folkenetværket deltager foreløbigt med 3 personer: Anni, Kirsten og Steen.

-     Møde mandag med Det Rør Sig.

-     Formanden meddeler, at det er hans sidste periode som formand for Folkenetværket.

 

Ad.3                  Anni: Deltager i Sundt Seniorliv, det giver en del nye medlemmer.

                           Hans Jørgen: GoRun Walk kører fint, der er 12-15 deltagere hver søndag formiddag.

Kirsten: Cykelgruppen var mandag beriget med 2 repræsentanter fra DGI, der tog billeder og lavede interview.

Connie: Laver dokument med kontaktpersoner på aktivitetshold, der placeres på Folkesundhed Aarhus sammen med vores andre dokumenter og flyer.

 Ingeborg: Møde angående nye aktiviteter kan diskuteres på seminaret til august.

Ad.4                  Medlemskartotek ajourført. P.t. 91 medlemmer.

Ad.5                  Beholdning kr. 1.797.

 Der er bevilliget 5.000 kr. fra projekt Genlyd.

 Afregnet honorar med bestyrelsen.

 Søgt om midler til Seminar i august (Skæring).

 Søgt om P20 og P18 midler til en madklub.

 

Ad.6                 Suppleanter opdateres på hjemmesiden.

                          Vores hjemmeside overholder den Dataforordning, der træder i kraft sidst i maj.

                          Vi skal have lavet en politik omkring vores databehandling (se ovenfor). Connie ser på det.

 

Referent Connie

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Folkenetværkets generalforsamling den 9.3.2018

26 medlemmer mødte op til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og gennemgik aftenens program og de udleverede papirer til alle fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent
Bent Henriksen
blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt, og han gennemgik den udleverede dagsorden.

2. Valg af referent
Erik Madsen
blev valgt uden modkandidater.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Hans Jørgen Riis, gennemgik de vigtigste begivenheder i foreningen i 2017.
Hans Jørgen og Anni fra bestyrelsen holdt i januar 2017 et foredrag om Folkenetværket for en delegation fra Norge. Foredraget var arrangeret af Folkesundhed Aarhus.
Folkenetværkets medlemmer var til nytårskur hos Folkesundhed Aarhus, arrangeret af Hanne Juul Fabricius. Det var en god oplevelse.
Foreningens samarbejde med Aarhus Kommune er vigtigt for foreningen.
Foreningen har et tæt samarbejde med Folkesundhed Aarhus, der deltager med en kontaktperson, Hanne Juul Fabricius, i foreningens bestyrelsesmøder.
Foreningen er blevet medlem af henholdsvis DGI og DAI.
Foreningen har etableret et samarbejde med Lokalcenter Bjerggården ved konsulent Anne Skyum.
Aarhus Kommunes forebyggelseskonsulenter er informeret om Folkenetværkets tilbud, så de kan tage dem med til deres samtaler med ældre borgere i Aarhus Kommune.
Anni Nielsen har været på et kursus i smarttræning i Ribe.
Folkenetværket har afholdt et arrangement for medlemmerne på Fristedet i Skæring.
Folkenetværket har været med til at arrangere festaftener på Lokalcenter Bjerggården.
Folkenetværket har afholdt åbne bestyrelsesmøder, hvor der har været medlemmer der er mødt op og har givet værdifulde input.

Cykelholdet mødes ved Folkesundhed Aarhus hver mandag kl. 10.
Det cykler i 1- 1½ time rundt om Brabrandsøen med et par pauser undervejs, samt til enkelte andre steder ind imellem. Cykelholdet starter først op igen efter jul den 9. april 2018 på grund af det kolde vejr. Der deltager mellem 3 og 10-11 medlemmer. Cykelholdet har en cykel til udlån.
Den 9. april får cykelholdet besøg fra DGI.

Anni tilbyder under Fitness i det fri hver onsdag kl. 10-11 instruktion i brug af træningsmaskinerne i Mindeparken. Der er efterhånden en fast gruppe som kommer der. De starter med noget pulstræning, derefter giver Anni instruktion i brugen af maskinerne, og de slutter af med andre former for træning.

Anni går også med nogle beboere fra lokalcentrene i Carl Blochs Gade og Vestervang i en time, hvorefter de drikker kaffe sammen.

Folkenetværkets gåhold mødes hver onsdag kl. 12 ved Folkesundhed Aarhus, Ceres Alle. Turene veksler lidt mellem forskellige ruter i nabolaget.
I forårs- og efterårsmånederne foregår turene hver anden gang fra forskellige steder i Aarhus Kommune efter et forud offentliggjort program. Dette program kommer i år til at gælde fra den 4. april. Folkenetværket prøver at finde steder hvor der kører en bus til.

Folkenetværket har et lukket motionshold i træningslokalet på Bjerggården hver tirsdag kl. 15-16.

Folkenetværket er repræsenteret ved nogle forløb ”Vejen mod et sundt seniorliv”, som Folkesundhed Aarhus afvikler.

4. Bestyrelsen orienterer om fremtidige visioner
Folkenetværket vil forsøge at skabe nye aktiviteter sammen med samarbejdspartnere som fx Idræt på Banen.

Folkenetværket har på opfordring fra DGI overtaget GoRunWalk. Nogle borgere mødes hver søndag kl. 10 ved Folkestedet og går en tur på ¾ - 1 time. Deltagerne bliver nu efterhånden medlemmer af Folkenetværket.

6 borgere har - under nogle forløb på Folkesundhed Aarhus - meldt sig som kommende frivillige. De får et 3 dages kursus til i alt 15.000 kr., som Folkenetværket betaler. Folkenetværket får dækket udgiften ved tilskud fra Aarhus Kommune. Folkenetværket forventer at få nye og yngre medlemmer som følge af de aktiviteter disse borgere vil tilbyde i Folkenetværkets regi.

Med den nye lokalcenterstruktur bliver lokalcentrene åbnet op for nye brugergrupper, som lokalcentrene vil stille lokaler gratis til rådighed for. Folkenetværkets formand er også blevet valgt til formand for det nye brugerråd på lokalcenter Bjerggården.

Folkesundhed Aarhus får en ny afdeling i Frydenlund-kvarteret. Det vil formentlig betyde at Folkenetværket også skal have aktiviteter der udgår derfra.

Danny præsenterede Idræt på Banen. Det er et gratis kommunalt tilbud.
Han henviste i øvrigt til Idræt på Banens brochure.

Medlemmer får i øvrigt yderligere orientering om hvad der sker i foreningen, når der foreligger noget mere for bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
Folkenetværkets kasserer, Steen Jørgensen, gennemgik regnskabet.
Diverse udgifter er bl.a. kursusudgifter.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Desuden gennemgik kassereren budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet fastsat til 100 kr. årligt
pr. medlem i det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lars Agergaard trak sig som medlem af bestyrelsen på grund af sygdom.

Hans Jørgen Riis og Kirsten Vogel blev genvalgt, og Connie Boeriis blev nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidater og med akklamation.

Som 1. suppleant valgtes Finn Clausen uden modkandidater.
Som 2. suppleant valgtes Ingeborg Gomez uden modkandidater.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Agergaard blev valgt til revisor uden modkandidater.
Lone D. Hansen blev valgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

9. Indkomne forslag
Dirigenten kunne efter håndsoprækning konstatere at det indkomne ændringsforslag var vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

10. Eventuelt
Der var ros til Anni for hendes indsats som fitnessinstruktør.
De nye søndagsture blev rost for at være hyggelige.
Der afholdes i år seminar på Fristedet den 21. august. Det er dog en forudsætning at vi får bevilget penge hertil fra Aarhus Kommune, eller at et tilstrækkeligt antal medlemmer er indstillet på at betale for deltagelsen.
Formanden takkede bestyrelsen for dens indsats i det forløbne år og hilste Connie Boeriis velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.
Formanden takkede også medlemmerne Erik Madsen og Lone D. Hansen for deres indsats for foreningen i det forløbne år.
Der var mulighed for at melde sig til festarrangementet på Bjerggården den 11. april. Kaj ville påstå, at det vil blive det bedste arrangement nogensinde, fordi han på forhånd har haft mulighed for at afprøve det andre steder.
Der kommer en stor DGI-pulje af penge i næste måned. Formanden har planer om at søge om penge til medlemsfremmende aktiviteter fra denne pulje.
Formanden ville gerne vide om medlemmerne vil være med til at sælge skrabelodder for Diabetesforeningen. Det kunne give nogle penge til Folkenetværket.
Et medlem foreslog at Folkenetværket søgte om midler hos Sallingfonden.

Erik Madsen
Referent