Referat af åbent bestyrelsesmøde den 19.06.2018

Bestyrelsesmøde i Folkenetværket tirsdag den 19.06. kl. 10.00 på Folkestedet.

Dagsorden:

1. Gensidig information FSAA og FNV
2. Orientering fra formanden
3. Aktiviteter - nuværende og kommende, herunder udarbejdelse af oversigt
4. Medlemmer og økonomi, evt. anskaffelse af nye t-shirt…
5. Næste mødedato og lidt snak om Fristedet-arrangementet den 21.08.
6. Evt. (god sommer) (nyhedsbreve til ansatte og medlemmer)

Ad 1:  Ingen mødt fra FSAA
Ad 2: Der er tilgået i alt kr. 19.500 fra 3 puljer til foreningen - DGI har meddelt, at der er forsinkelser i deres sagsbehandling (her har vi en ansøgning på kr. 15.000,- liggende) - Der er aftalt møde med chefen på Folkesundhed Frydenlund og møde med Britta samt andre ansatte + de udlærte naturtrænere samme sted.
Der har været møde med Ole Mygind omkring INDSPARK, og nyt møde er aftalt.
Tirsdag den 26.06. (nærmere info følger på tirsdag) - Projekt GENLYD er startet på Bjerggaarden. Vi får måske mulighed for at bruge deres Rickshaw – nærmere på tirsdag.
28/6 kommer der klarhed om naturtrænerne.

Ad 3: Et medlem har tilbudt tovholderfunktion til eftermiddagsgågruppe - 4-6 km i rimeligt tempo.
Forslag til gågruppen: omkring Marselisborg Centret torsdag kl. 16.
Link på hjemmesiden til ”hvad sker der i Århus”.
26/6 er der instruktion i træningsmaskinerne på Marselisborg Centret.

Ad 4: Beholdning 20.370 kr. 87 medlemmer.
Nye T-shirts bestilles, pris for medlemmer 50 kr.
Formand indkøber 1 licens til Office.

Ad 5: Oplæg til seminar godtaget.
Næste møder: 7/8, 11/9, 9/10 og 6/11.
Julefrokost: 7/12, for alle i Folkenetværket, egenbetaling. Anni og Connie arrangerer.

 

Referat af åbent bestyrelsemøde den 15/5-2018

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi - herunder Genlyd og 20§18
6. Evt.
Der er let fortæring til mødet.

Ad 1)              Alle der skal være på det nye sundhedscenter i Frydenlund er nu flyttet.

Folkenetværket har deltaget i S-park på Marselisborg centret og blev her opfordret til at arrangere træning på centrets nyopstillede udendørs fitness maskiner.

Ad 2)             Cafebestyreren på Bjerggaarden er blevet opsagt, og lokalcenterrådet vil blive taget med på råd ved nyansættelse.

Ny festaften på Bjerggaarden planlagt til 4/10-2018. Her vil Folkenetværket stå som vært.

Genlydsprojektet Madglad 60 + er ikke kommet i gang. Starter 28/5 kl. 11.00.

Anni og HJ deltager 17/5 i et møde med Britta om organisering af 6 naturtrænere.

Folkets møde er planlagt 21-23/9. Folkenetværket koncentrerer sig om lørdag den 22/9.

Kirsten har lavet et foreløbigt program, der dækker tidsrummet kl. 10-14.

Ældresagen afholder seniordag den 16/8 omkring Folkestedet.

Der er blevet optaget en video af cykelgruppen.

Ad 3)             Den hurtige cykelgruppe er endnu ikke kommet i gang.

Der er 9 ”faste” deltagere i cykelgruppen.

Aktiviteter holder sommerferie i juli måned, dog vil Anni være at finde ved fitness i Mindeparken og på gåhold hele juli.

Folkestedet er lukket hele juli måned.

Der udarbejdes en liste over aktiviteter og tovholdere. (Connie).

Ad 4)             Pt. 88 medlemmer.

Ad 5)             Beholdning: 6.879,00 kr.

Tildelingsskrivelse modtaget på 10.000 kr.

Ad 6)             Punkter til næste dagsorden:

Prioritering af tid               

Prioritering af anskaffelser

Nye tovholdere

Planlægge detaljer om temadag på Fristedet den 21/8

Næste møde den 19/6-2018.

Referat af bestyrelsesmøde den 17.04. på Folkestedet

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed Aarhus/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi
6. Evt.

Næste møde: 15/5-2018 kl. 10 i lokale 0.2. på Folkestedet. Alle medlemmer er velkomne.

På et møde den 10/4-2018 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:   Hans Jørgen Riis
Kasserer:   Steen Jørgensen
Sekretær:   Connie Boeriis
Best.medl.: Anni Nielsen
Best.medl.: Kirsten Vogel

 

Ad.1                    Folkesundhed Aarhus, Hanne informerer:

a)       Arrangement S Park den 6/5-2018 kl. 10-14. Anni deltager fra Folkenetværket. Alle er velkomne.

b)       Der er kommet en del nye ansigter på Folkesundhed Aarhus og der er flere der er gået på barsel. Der planlægges et møde mellem Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket for at lære de nye ansigter at kende.

c)        De medarbejdere der er flyttet til Frydenlund har stadig opgaver på Ceres Alle.

d)       Ude aktiviteterne fylder mere og mere (naturtræning).

 

                             Folkenetværkets formand Hans Jørgen informerer:

e)       Kommende møde med Jakob fra kommunen. Der er en cykelgruppe i nord, skal de evt. slås sammen med vores cykelgruppe? Aktion: Hans Jørgen.

f)        Vejen til et Sundt Seniorliv er nu startet op 3 steder.

g)       Møde afholdt med Marie, Brobygger fra Århus kommune, og en gruppe fra Bornholms Sundhed og Omsorg. Mødet omhandlede hvordan man håndterer frivillige organisationer som vores i en stor by. Deltagere fra Folkenetværket: Hans Jørgen og Anni.

h)       Møde planlægges med Anja. Emne – Folkesundhed Aarhus fremadrettet. Aktion: Hans Jørgen.

i)         Der vil blive en rundvisning på det nye Folkesundhed Aarhus, foreløbig regner man med en gang i maj. Aktion: Hans Jørgen.

j)         Der er 6 naturtrænere der er færdige med deres uddannelse i næste måned. Derefter overgår de fra Folkesundhed Aarhus` naturtræning til Folkenetværket.

k)       Møde mandag med Det Rør Sig. Aktion: Hans Jørgen.

 

Ad.2                         -     Festaften afholdt på Bjerregården med 90 deltagere – stor succes.

-     Konstituerende møde afholdt efter generalforsamlingen. Roller i den nye bestyrelse fordeles som følgende: Formanden indkalder til møder. Sekretæren skriver referater og klarer ad hoc opgaver. Kasserer og Sekretær vedligeholder medlemsdatabasen. Webmasteren vedligeholder og opdaterer hjemmesiden. De øvrige medlemmer af bestyrelsen har/får ad hoc opgaver, som f.eks. at afløse formanden ved møder osv.

-     Deltaget i DGI seminar om ideer til aktiviteter. Indendørs curling lyder som noget Folkenetværket kunne satse på. Det koster 2.800 kr. for et sæt, og lige nu har vi ikke penge til det.

-     Madglad 60+, Folkenetværket deltager foreløbigt med 3 personer: Anni, Kirsten og Steen.

-     Møde mandag med Det Rør Sig.

-     Formanden meddeler, at det er hans sidste periode som formand for Folkenetværket.

 

Ad.3                  Anni: Deltager i Sundt Seniorliv, det giver en del nye medlemmer.

                           Hans Jørgen: GoRun Walk kører fint, der er 12-15 deltagere hver søndag formiddag.

Kirsten: Cykelgruppen var mandag beriget med 2 repræsentanter fra DGI, der tog billeder og lavede interview.

Connie: Laver dokument med kontaktpersoner på aktivitetshold, der placeres på Folkesundhed Aarhus sammen med vores andre dokumenter og flyer.

 Ingeborg: Møde angående nye aktiviteter kan diskuteres på seminaret til august.

Ad.4                  Medlemskartotek ajourført. P.t. 91 medlemmer.

Ad.5                  Beholdning kr. 1.797.

 Der er bevilliget 5.000 kr. fra projekt Genlyd.

 Afregnet honorar med bestyrelsen.

 Søgt om midler til Seminar i august (Skæring).

 Søgt om P20 og P18 midler til en madklub.

 

Ad.6                 Suppleanter opdateres på hjemmesiden.

                          Vores hjemmeside overholder den Dataforordning, der træder i kraft sidst i maj.

                          Vi skal have lavet en politik omkring vores databehandling (se ovenfor). Connie ser på det.

 

Referent Connie

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Folkenetværkets generalforsamling den 9.3.2018

26 medlemmer mødte op til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og gennemgik aftenens program og de udleverede papirer til alle fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent
Bent Henriksen
blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt, og han gennemgik den udleverede dagsorden.

2. Valg af referent
Erik Madsen
blev valgt uden modkandidater.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Hans Jørgen Riis, gennemgik de vigtigste begivenheder i foreningen i 2017.
Hans Jørgen og Anni fra bestyrelsen holdt i januar 2017 et foredrag om Folkenetværket for en delegation fra Norge. Foredraget var arrangeret af Folkesundhed Aarhus.
Folkenetværkets medlemmer var til nytårskur hos Folkesundhed Aarhus, arrangeret af Hanne Juul Fabricius. Det var en god oplevelse.
Foreningens samarbejde med Aarhus Kommune er vigtigt for foreningen.
Foreningen har et tæt samarbejde med Folkesundhed Aarhus, der deltager med en kontaktperson, Hanne Juul Fabricius, i foreningens bestyrelsesmøder.
Foreningen er blevet medlem af henholdsvis DGI og DAI.
Foreningen har etableret et samarbejde med Lokalcenter Bjerggården ved konsulent Anne Skyum.
Aarhus Kommunes forebyggelseskonsulenter er informeret om Folkenetværkets tilbud, så de kan tage dem med til deres samtaler med ældre borgere i Aarhus Kommune.
Anni Nielsen har været på et kursus i smarttræning i Ribe.
Folkenetværket har afholdt et arrangement for medlemmerne på Fristedet i Skæring.
Folkenetværket har været med til at arrangere festaftener på Lokalcenter Bjerggården.
Folkenetværket har afholdt åbne bestyrelsesmøder, hvor der har været medlemmer der er mødt op og har givet værdifulde input.

Cykelholdet mødes ved Folkesundhed Aarhus hver mandag kl. 10.
Det cykler i 1- 1½ time rundt om Brabrandsøen med et par pauser undervejs, samt til enkelte andre steder ind imellem. Cykelholdet starter først op igen efter jul den 9. april 2018 på grund af det kolde vejr. Der deltager mellem 3 og 10-11 medlemmer. Cykelholdet har en cykel til udlån.
Den 9. april får cykelholdet besøg fra DGI.

Anni tilbyder under Fitness i det fri hver onsdag kl. 10-11 instruktion i brug af træningsmaskinerne i Mindeparken. Der er efterhånden en fast gruppe som kommer der. De starter med noget pulstræning, derefter giver Anni instruktion i brugen af maskinerne, og de slutter af med andre former for træning.

Anni går også med nogle beboere fra lokalcentrene i Carl Blochs Gade og Vestervang i en time, hvorefter de drikker kaffe sammen.

Folkenetværkets gåhold mødes hver onsdag kl. 12 ved Folkesundhed Aarhus, Ceres Alle. Turene veksler lidt mellem forskellige ruter i nabolaget.
I forårs- og efterårsmånederne foregår turene hver anden gang fra forskellige steder i Aarhus Kommune efter et forud offentliggjort program. Dette program kommer i år til at gælde fra den 4. april. Folkenetværket prøver at finde steder hvor der kører en bus til.

Folkenetværket har et lukket motionshold i træningslokalet på Bjerggården hver tirsdag kl. 15-16.

Folkenetværket er repræsenteret ved nogle forløb ”Vejen mod et sundt seniorliv”, som Folkesundhed Aarhus afvikler.

4. Bestyrelsen orienterer om fremtidige visioner
Folkenetværket vil forsøge at skabe nye aktiviteter sammen med samarbejdspartnere som fx Idræt på Banen.

Folkenetværket har på opfordring fra DGI overtaget GoRunWalk. Nogle borgere mødes hver søndag kl. 10 ved Folkestedet og går en tur på ¾ - 1 time. Deltagerne bliver nu efterhånden medlemmer af Folkenetværket.

6 borgere har - under nogle forløb på Folkesundhed Aarhus - meldt sig som kommende frivillige. De får et 3 dages kursus til i alt 15.000 kr., som Folkenetværket betaler. Folkenetværket får dækket udgiften ved tilskud fra Aarhus Kommune. Folkenetværket forventer at få nye og yngre medlemmer som følge af de aktiviteter disse borgere vil tilbyde i Folkenetværkets regi.

Med den nye lokalcenterstruktur bliver lokalcentrene åbnet op for nye brugergrupper, som lokalcentrene vil stille lokaler gratis til rådighed for. Folkenetværkets formand er også blevet valgt til formand for det nye brugerråd på lokalcenter Bjerggården.

Folkesundhed Aarhus får en ny afdeling i Frydenlund-kvarteret. Det vil formentlig betyde at Folkenetværket også skal have aktiviteter der udgår derfra.

Danny præsenterede Idræt på Banen. Det er et gratis kommunalt tilbud.
Han henviste i øvrigt til Idræt på Banens brochure.

Medlemmer får i øvrigt yderligere orientering om hvad der sker i foreningen, når der foreligger noget mere for bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
Folkenetværkets kasserer, Steen Jørgensen, gennemgik regnskabet.
Diverse udgifter er bl.a. kursusudgifter.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Desuden gennemgik kassereren budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet fastsat til 100 kr. årligt
pr. medlem i det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lars Agergaard trak sig som medlem af bestyrelsen på grund af sygdom.

Hans Jørgen Riis og Kirsten Vogel blev genvalgt, og Connie Boeriis blev nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidater og med akklamation.

Som 1. suppleant valgtes Finn Clausen uden modkandidater.
Som 2. suppleant valgtes Ingeborg Gomez uden modkandidater.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Agergaard blev valgt til revisor uden modkandidater.
Lone D. Hansen blev valgt til revisorsuppleant uden modkandidater.

9. Indkomne forslag
Dirigenten kunne efter håndsoprækning konstatere at det indkomne ændringsforslag var vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

10. Eventuelt
Der var ros til Anni for hendes indsats som fitnessinstruktør.
De nye søndagsture blev rost for at være hyggelige.
Der afholdes i år seminar på Fristedet den 21. august. Det er dog en forudsætning at vi får bevilget penge hertil fra Aarhus Kommune, eller at et tilstrækkeligt antal medlemmer er indstillet på at betale for deltagelsen.
Formanden takkede bestyrelsen for dens indsats i det forløbne år og hilste Connie Boeriis velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.
Formanden takkede også medlemmerne Erik Madsen og Lone D. Hansen for deres indsats for foreningen i det forløbne år.
Der var mulighed for at melde sig til festarrangementet på Bjerggården den 11. april. Kaj ville påstå, at det vil blive det bedste arrangement nogensinde, fordi han på forhånd har haft mulighed for at afprøve det andre steder.
Der kommer en stor DGI-pulje af penge i næste måned. Formanden har planer om at søge om penge til medlemsfremmende aktiviteter fra denne pulje.
Formanden ville gerne vide om medlemmerne vil være med til at sælge skrabelodder for Diabetesforeningen. Det kunne give nogle penge til Folkenetværket.
Et medlem foreslog at Folkenetværket søgte om midler hos Sallingfonden.

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 06.03.2018

Tilstedeværende:

fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen;

fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez, Connie Boeriis og Erik Madsen. Afbud fra: Lars Agergaard.

Formanden har aftalt med Hanne Fabricius fra Folkesundhed Aarhus, at hun ikke deltager i dette møde.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden, dog blev der tilføjet et fjerde punkt, ”Eventuelt”.

Ingeborg Gomez påtog sig opgaven som mødeleder.

Punkt 1: Kort orientering fra formanden.
Vi har modtaget 5.000 kr. til uddannelse af 6 naturtræningsinstruktører.
Vi modtager snart yderligere 10.000 kr. til dette formål.
Instruktørerne bliver nye frivillige i Folkenetværket, og vi kan se frem til at kunne deltage i de naturtræningsaktiviteter de vil tilbyde os.

Temadagen om demens den 08.03. er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Den 12.04. kl. 09.30 - 14.30 afvikles der et arrangement med bevægelse og foredrag i Tilst. Der er 7 tilmeldte fra Folkenetværket.

Folkenetværket har modtaget en henvendelse fra en specialestuderende i Idræt fra Aarhus Universitet. Hun søger nogle personer, der vil lade sig interviewe. Tidspunkterne er endnu ikke aftalt. Der meldte sig 5 deltagere på bestyrelsesmødet.

Punkt 2: Økonomi.
Folkenetværket har lige nu 71 medlemmer.
Folkenetværket kan allerede efter 3 uger byde 10 medlemmer fra GoRunWalk velkommen i foreningen. Formanden har fået tilsagn om endnu 2 medlemmer på den førstkommende søndag d. 11.03.

Saldoen på Folkenetværkets bankkonto er 8.300 kr. Af dette beløb er de 5.000 kr. reserveret til instruktøruddannelse som omtalt under punkt 1.

Punkt 3: Generalforsamlingen 2018
Formanden gennemgik de praktiske forhold omkring afviklingen af general-forsamlingen. Der er 30 tilmeldte medlemmer.
Til dem er der bestilt 60 stykker smørrebrød á 25 kr., i alt en udgift på 1.500 kr.
Der bliver sat kaffe, te og sodavand, men ingen kage, frem til medlemmerne under generalforsamlingen.
Der er indkøbt drikkevarer (rød- og hvidvin, øl og vand) til smørrebrødet efter generalforsamlingen. Øl og vand er delvist sponsoreret.
Anni tilbød at sørge for servietter.
Hans Jørgen tager stemmesedler med.
Anni tager papirstykker til navnekort med.
Vi skal være i samme lokale som sidste år, dvs. det store lokale med glasvægge i stueetagen.
Ingeborg står som dørvagt mellem kl. 18 - 18.30. Det er blevet indskærpet over for brugerne af Folkestedet, at de kun må lukke folk ind til deres egne aktiviteter efter at der for nylig har været indbrud på Folkestedet.

Formanden laver 4 A4-sider til udlevering:
1) en revideret dagsorden
2) regnskab
3) budget
4) foreningens formålsbeskrivelse med forslag til ændring.
Der skal stemmes om vedtægtsændringen.
Bent modtager valg til dirigent. Erik modtager valg til referent.
Tovholderne går ind og fortæller om deres respektive aktiviteter under bestyrelsens beretning.
Formanden gav eksempler på fremtidsvisioner.
Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Regnskabsopstillingen blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at lade den nye bestyrelse beslutte hvordan regnskabet skal opstilles fremover.
Bestyrelsen indstiller til et uændret kontingent på 100 kr. i det kommende år.
Hans Jørgen Riis og Kirsten Vogel modtager genvalg til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil foreslå Connie Boeriis til nyvalg til bestyrelsen. Connie vil være indstillet på at blive referent ved bestyrelsesmøderne, hvis generalforsamlingen vælger hende til bestyrelsesmedlem, og hvis den nyvalgte bestyrelse ønsker hende til den post.

Man vil undersøge om et navngivet medlem vil lade sig opstille som suppleant til bestyrelsen.
Der var ingen forslag til revisor, idet Lone D. Hansen ikke ønskede at opstille som revisor, men hun vil gerne fortsætte som revisorsuppleant. Bestyrelsen vil forsøge at finde kandidat til posten som revisor inden generalforsamlingen.
Der er kun indkommet et forslag. Det er bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring på baggrund af et krav fra DGI.

Punkt 6: Eventuelt
Vi er medlemmer af DAI fordi de frivillige af Folkenetværket dermed er omfattet af en forsikring.

Hvis medlemmerne har forslag til gåture ud af huset om onsdagen, bedes de give besked til Bent eller Lone senest medio marts.

En travetur med Chris McDonald den 25.03 blev nævnt.

Cykelgruppen starter først op igen den 09.04. på grund af sne og is.

Af hensyn til lokalereservationerne blev der sat datoer på de tre førstkommende bestyrelsesmøder på Folkestedet. De foregår fortsat på tirsdage kl. 10.00. Datoerne er den 17.04.18, den 15.05.18 og den 19.06.18. Steen reserverer lokalerne.

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde den 20.02.2018 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.
Gæst fra Aarhus Kommune: Marie H. Jensen

Kirsten Vogel blev udpeget til mødeleder. Hun forærede Folkenetværket en klokke, som dirigenten kan bruge til at kalde bestyrelsen m.fl. til orden.

Bestyrelsen byttede om på punkterne 1 og 2 i forhold til det udsendte forslag til dagsorden af hensyn til bestyrelsens gæst, der ikke kunne deltage i hele mødet. Desuden blev orienteringen om DGI-puljen flyttet til punkt 4, Økonomi.


Punkt 1: Præsentation af Marie H. Jensen og gensidig orientering Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Marie
er antropolog og ansat som foreningsbrobygger hos Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Borgerservice.
Hun forventer at få en del kontakt med Folkenetværket, idet hendes opgave er at lette vejen ind i foreningslivet for borgere, der har været igennem et forløb hos Aarhus Kommune, fx på Folkesundhed Aarhus. Hun ser en mulighed herfor i Folkenetværket.
Hun har lavet et program med prøvetimer i samarbejde med forskellige foreninger, hvor borgerne kan få mulighed for at prøve foreningernes tilbud.
Hun har mødt en stor interesse blandt de borgere, hun har været i kontakt med, for at gå, cykle og dyrke motion i det fri. Hun kan også tilbyde Folkenetværkets medlemmer hjælp til at komme til at prøve tilbud i andre foreninger.
Visitkort med kontaktoplysninger blev udleveret til de tilstedeværende ved mødet.
Marie får årligt 50.000 kr. til fordeling blandt foreningerne med henblik på at få flere borgere ind i foreningslivet. Folkenetværket kan søge om mindre beløb til fx arrangementer, kurser og instruktøruddannelse.

Anna, der er psykolog hos Folkesundhed Aarhus, går på barselsorlov.
Derfor begynder en ny psykolog hos Folkesundhed Aarhus i morgen, den 21. februar.

Der er ansat en ny leder på Folkesundhed Aarhus’ nye afdeling i Frydenlund. Vi vil sikkert også komme til at se noget til hende på Ceres Allé.

Der er udsendt en orientering til bestyrelsen om et løbearrangement med Kronprins Frederik i pinsen. En mail om arrangementet sendes ud til medlemmerne. Der informeres om arrangementet på hjemmesiden.
Deltagergebyret er for medlemmernes egen regning.

Formanden har modtaget en forespørgsel fra Annette Bisgård, der tidligere har gennemført interviews med medlemmer af Folkenetværket, om der er nogle overvægtige medlemmer, der vil deltage i et nyt interview af ca. ¾ times varighed.

Hans Jørgen er blevet tovholder på GoRunWalk, som Folkenetværket fremover står for i samarbejde med Idræt på Banen. Formanden forventer et medlemspotentiale på 20-25 borgere herfra. Han har skrevet og uddelt en introduktionsskrivelse til Folkenetværket blandt deltagerne. Og han har allerede modtaget 4 tilmeldinger.

Formanden forventer at det nye brugerråd på Bjerggården, som han er med i, snart får sat nogle aktiviteter i gang i Bjerggårdens lokaler.

Punkt 2: Siden sidst
Der blev henvist til noterne til det udsendte forslag til dagsorden for mødet.
Her står bl.a. (suppleret med yderligere tilføjelser på bestyrelsesmødet):
- Vi har været til dejlig nytårskur på Folkesundhed Aarhus.

- Kirsten og Ingeborg er tilmeldt Temadagen om Demens på Møllestien.
- Der er ansøgt om § 18-midler til kontorhold (1.000 kr.) og temadag på Fristedet (3.500 kr.). Ansøgningsfristen er den 1. marts.
- Der er ansøgt om midler til naturtræningsinstruktøruddannelse for 4 60+ og 2 UNGE
- Vi afvikler pt. 3 "Vejen mod et godt Seniorliv" i tæt samarbejde med Britta fra Folkesundhed Aarhus. De afvikles forskellige steder i Aarhus Kommune. Ca. halvdelen af deltagerne, dvs. 3-4 borgere fra hvert forløb, melder sig efterfølgende ind i Folkenetværket. Folkenetværket har en mindre udgift til kaffe i forbindelse med vores deltagelse.
- Folkenetværkets flyer er genoptrykt i 1000 eksemplarer. Folkenetværket har modtaget ca. 3.200 kr. til dækning af udgiften. 

Punkt 3: Aktiviteter
Cykelgruppen
har besluttet at starte op igen den 5. marts.
DGI kommer på besøg hos cykelgruppen den 12. marts.
Formanden er kommet med i GoRunWalks facebookgruppe.
Af kommende tilbud på Bjerggården blev nævnt en festaften den 11. april. Folkenetværket bidrager denne gang ikke med noget økonomisk tilskud, men fortsat med hjemmebagte kager. Vi håber, at det giver flere medlemmer til Folkenetværket.
Vi skal have lavet en ny plan for gåture i perioden april - juni 2018. Ideer fra medlemmerne til gåture fra andre steder end Folkesundhed Aarhus er meget velkomne. Vær dog opmærksom på om det er steder der er offentlig transport til. Kontakt Lone eller Bent hvis du har et forslag.
Folkenetværket mangler at afvikle en mødegang med madlavning og spisning på Bjerggården som en del af Genlydsprojektet. 

Punkt 4: Økonomi - herunder nyt medlemspotentiale og DGI-puljen.

Der står 298 kr. på kontoen. Vi forventer at modtage 3.500 kr. meget snart. Den lave saldo skyldes bl.a.:
- at vi har haft udgifter på 400 kr. til deposita for 2 nøglekort til Folkestedet, som vi har overtaget fra DGI;
- at vi har skullet betale domæneafgift for Folkenetværkets hjemmeside;
- at vi har betalt 600 kr. i kontingent til DAI.
Formanden har set en artikel om en ny foreningspulje. DIF og DGI skal fordele midlerne herfra til frivillige foreninger, og Folkenetværket kan komme i betragtning til en del af de midler. Formålet med puljen er nemlig at skaffe 200.000 nye medlemmer til foreningslivet. Ansøgningspapirer og konditioner kommer til april.
Der foreligger endnu ikke et nyt medlemskartotek.

Folkenetværket har dags dato 64 medlemmer, der har betalt kontingent for 2018.

Punkt 5: Generalforsamlingen den 9. marts
Der er p.t. 16 tilmeldte.
Vi søger at promovere arrangementet personligt over for medlemmerne.
Der er endnu ikke indkommet forslag. Fristen for at fremsætte forslag er den 23. februar. Bestyrelsen skal fremsætte et forslag om en mindre vedtægtsændring på foranledning af DGI.
Hans Jørgen og Anni vil møde op kl. 17 på Folkestedet.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.30.
Vi skal være i det store lokale ligesom sidste år.
Erik modtager valg til referent på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen at kontingentet fortsætter med at være 100 kr. årligt.
Medlemmerne får 2 stk. smørrebrød per person. Alt afhængig af antallet af tilmeldinger bliver der indkøbt vin, øl og vand dertil.

Bestyrelsen afholder et kort møde onsdag den 7. marts efter gåturen.

Det er vigtigt, at man gør op med sig selv om man har overskud til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet (fx som formand, kasserer, sekretær/referent, mødeleder og i promovering af foreningen ved forskellige arrangementer), inden man evt. beslutter sig for at stille op
og lade sig vælge ind i bestyrelsen.

Punkt 6: Eventuelt
Steen har promoveret Folkenetværket over for medlemmerne af 60+.
Kirsten foreslår at der på Folkenetværkets hjemmeside indsættes en opslagstavle hvor medlemmerne kan komme med ideer til Folkenetværket.

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde den 16.01.2018...

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen; fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez, Connie Boeriis og Erik Madsen; fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.

Fremover vil vi have en mødeleder på bestyrelsesmøderne.
Kirsten Vogel blev udpeget til mødeleder for mødet i dag.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden:
 

Information fra formanden:
Formanden gennemgik punkterne i den mail af 7/1-2018, der er udsendt til bestyrelsen m.fl.

Aarhus Kommune har for nylig ansat en brobygningskonsulent mellem kommunen og de frivillige foreninger. Hun hedder Marie og er placeret hos Sport og Fritid. Hun kan bl.a. formidle kontakt til foreninger for personer med særlige ønsker til aktiviteter.

Folkenetværket har netop fået bevilget 4.000 kr. af Aarhus Kommune til genoptryk af flyer.

 

Information fra Folkesundhed Aarhus
Vi får materialer med om Folkesundhed Aarhus til arrangementet i Ridehuset på søndag, men vi skal primært tænke på at promovere Folkenetværket.

Folkesundhed Aarhus får muligvis et nyt køkken i gangen på Ceres Alle allerede i morgen.
 

Kommende aktiviteter:
Frivilligdagen i Ridehuset
åbner for de frivillige foreninger kl. 12.30 på søndag den 21.01.2018. Publikum får adgang kl. 14 - 17. Der bliver underholdning og mad på dagen.
Kirsten, Ingeborg, Erik, Lone eller Bent og Anni (indtil kl. 16) gav tilsagn om at repræsentere Folkenetværket. Hans Jørgen vil deltage i forberedelserne. Bente vil deltage ved nedlukningen kl. 17.
Kirsten medbringer knækbrød og marmelade til uddeling.
Arrangørerne fra Aarhus Kommune har lovet yderligere informationer om arrangementet i løbet af denne uge.

Nytårskur på Folkesundhed Aarhus i morgen, den 17.01.2018, kl. 12.30 for de ca. 20 tilmeldte medlemmer af Folkenetværket foregår i Cereshusets festsal i år. Onsdagsgåturen er derfor aflyst i morgen.

Kirsten orienterede omkring en naturtur i Aarhus Kommune i Vennelystparken og Universitetsparken onsdag den 24.01.2018 kl. 10… en gåtur med en naturvejleder i ca. 2 timer fra p-pladsen ved Naturhistorisk Museum.

Som en del af frivillighovedstadsaktiviteterne er der åbne suppe-arrangementer på 10 lokalcentre. Nærmere informationer på http://frivillighovedstad.dk/blog/event/events-i-opvarmningsugen-uge-3/

GoRunWalk
Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra DGI om at overtage denne aktivitet, da det er en god mulighed for at få flere medlemmer med tiden.
2 personer fra Folkenetværket har givet tilsagn om at være med som frivillige i et vist omfang. Dertil kommer en lønnet medarbejder fra Idræt på banen. Hvis flere medlemmer af Folkenetværket vil deltage som frivillige, skal de være meget velkomne til det. Folkenetværket vil også undersøge om der skulle være personer blandt de nuværende deltagere i aktiviteten der vil være interesserede i at blive tilknyttet aktiviteten som frivillige.
 

Økonomi og medlemmer. Status:
Folkenetværket har p.t. ca. 43 medlemmer der har betalt kontingent for 2018. Der kommer løbende flere indbetalinger af kontingent for 2018.

Folkenetværket har købt computerudstyr og licens til en programpakke i et år. Herefter står der 5.200 kr. på foreningens bankkonto. Dertil kommer de 4.000 kr. der er bevilget til flyer, jfr. ovenfor. 

Eventuelt:
Der skal indkaldes til generalforsamling senest den 9. februar 2018.

Vi forsøger at få et mere uforstyrret mødelokale til bestyrelsesmøderne, da der er kommet en del flere støjgener i det nuværende mødelokale efter en øget tilgang af brugere til cafeen på Folkestedet.

 

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 12.12.17 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
Fra bestyrelsen:
Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen.
Fra medlemskredsen:
Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Annette? og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.
Afbud fra: Lars Agergaard.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden og det indsendte forslag til et punkt på dagsordenen.

Punkt 1: Siden sidst - kort information fra Hans Jørgen Riis
Frivilligåret
2018 åbner den 21.01.2018.
Vi vil bidrage med fotografier fra vores gåture og øvrige aktiviteter.
Lone udvælger og sender disse fotografier ind.

Folkenetværket er registreret med 87 aktive medlemmer i Centralt Forenings Register (CFR). (Hjemmeside http://medlemstal.dk).
Selv om arbejdet med registreringen er omfangsrigt og tidskrævende,
er det vigtigt at vi registrerer os, idet vi ellers ikke længere kan modtage offentlig støtte som folkeoplysende forening.
Hanne Fabricius får en kopi af oversigten.

Punkt 2: Økonomi - herunder medlemstegning
Der står p.t. 8.574 kr. på Folkenetværkets konto. Af dette beløb er 4.500 kr. reserveret til køb af PC m.v.
20 - 30 medlemmer har betalt kontingent for 2018.

Punkt 3: Anskaffelse af PC
Steen, Connie og Erik aftaler nærmere om indkøbet i december eller januar måned.

Punkt 4: Aktiviteter nu og fremover. Punktet blev slået sammen med punkt 5: Det kommende år med Aarhus som frivillighovedstad
Formanden viste bestyrelsen en seddel om hvornår grupperne med aktiviteter begynder igen efter jul. Han har kopieret sedlen og lagt den på Folkesundhed Aarhus.

Folkenetværket ved p.t. ikke hvordan vi bliver inddraget i Aarhus som frivillighovedstad 2018. Folkenetværket har ikke modtaget nogen henvendelser herom.

Punkt 6: Gensidig orientering Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Folkenetværkets medlemmer er inviteret til nytårskur hos Folkesundhed Aarhus den 17.01.2018 kl. 12:30.
Hanne Fabricius vil gerne have at vide en uge i forvejen nogenlunde hvor mange deltagere der kommer fra Folkenetværket.

Punkt 7: Eventuelt
Intet at bemærke.

Bestyrelsen - med undtagelse af formanden, der skal deltage i en række møder - holder herefter juleferie.
Næste åbne bestyrelsesmøde i Folkenetværket er den 16. januar 2018
kl. 10.00 på Folkestedet.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne lægges fremover ud på Folkenetværkets hjemmeside.

 

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde den 14/11-17

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel og Steen Jørgensen.
Lars Agergaard måtte forlade mødet pga. sygdom.
Fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.
Fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.

Af praktiske grunde blev rækkefølgen af de enkelte punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden ændret, men de er her refereret i den rækkefølge de er opstillet i dagsordenen:

Punkt 1: Orientering fra formanden
Hans Jørgen kandiderer til det nye fællesråd der skal vælges på Lokalcenter Bjerggården den 20. november. Mødet er åbent for alle borgere - også dem der ikke bor på Christiansbjerg, så Folkenetværkets medlemmer opfordres til at komme til mødet, der begynder kl. 17 og forventes at slutte til kl. 18.30. Invitationen til mødet blev sendt rundt til gennemsyn.

Der foreligger en invitation fra DGI til at deltage i en introduktion til Bowls.
Der foreligger i øvrigt en hel vifte af aktivitetsmuligheder fra DGI til bl.a. Folkenetværket. Folkenetværket kan også få assistance fra DGI til at sætte andre aktiviteter i gang og til at sætte administrative systemer op.

Den sidste fase af Genlydsprojektet med madlavning på Lokalcenter Bjerggården er nu sat i gang. Der mødte 9 deltagere op den første gang. Budgettet for projektet er stramt denne gang på grund af Folkenetværkets for tiden begrænsede økonomiske ressourcer. Der er planlagt endnu 2 mødegange, og derefter skal projektet afsluttes med en rapport.

Punkt 2: Gensidig orientering - Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
For kurset ”Vejen mod et godt seniorliv”, der udbydes i et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket, er der planlagt 2x8 mødegange på Folkestedet. Der er planer om endnu 2 kursusrækker på hver 2x8 mødegange på et par lokalcentre (Tranbjerg og Bjerggården). Ideen er at flytte undervisningen ud til de lokalområder, hvor borgerne bor. De frivillige fra Folkenetværket overværer undervisningen og går om nødvendigt ind og deltager i kurset på kursistniveau, men de må ikke stå for undervisningen. Folkenetværket deltager i disse forløb med det håb om at nogle af kursisterne efterfølgende vil melde sig ind i og fortsætte som aktive deltagere i Folkenetværket.

Folkesundhed Aarhus’ medarbejdere må p.t. bruge mange kræfter på en ny journal.

Der er kommet flere barselsvikarer og flere nye medarbejdere i Folkesundhed Aarhus. Det giver nye ansigter og øget aktivitet i huset på Ceres Allé.

Der bliver indrettet et tekøkken til personalet i huset.

Udetræning fylder mere i Folkesundhed Aarhus’ arbejde med borgerne. Der er overvejelser om at Folkenetværket skal involveres i dette. Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt der er nogle medlemmer der vil gå ind som frivillige i den træning, da bestyrelsen ikke kan forventes at have tid og overskud til dette. Det er vigtigt at få afklaret inden Folkenetværket evt. forpligter sig hertil.

Punkt 3: Aktiviteter resten af året
Cykelgruppen
holder officielt juleferie i december og januar måned.
Det er selvfølgelig op til deltagerne selv om de alligevel vil mødes og cykle i ferieperioden.

Gågruppen afholder den sidste gåtur inden juleferien den 13. december. Gruppen begynder på sine gåture igen den 10. januar 2018. Det blev foreslået at gruppen går på nogle byvandringer til forskellige seværdigheder hver anden gang. Efter nogen diskussion af fordele og ulemper herved, blev det besluttet at tage forslaget op med gågruppen.

Punkt 4: Økonomi - status
Vi har aktuelt 8.336 kr. at råde over. Af dette beløb skal de 4.500 reserveres til køb af en computer og nogle programmer til at løse de administrative opgaver i foreningen med. Desuden skal der bruges ca. 600 kr. til madvarer på Genlydsprojektet.

Punkt 5: Kontingent 2018
Medlemmerne er begyndt at betale kontingent for 2018. Indtil i dag har omkring 35 medlemmer betalt kontingentet på 100 kr.

Punkt 6: Eventuelt
Folkenetværkets medlemmer inviteres på foreningens hjemmeside til at deltage i bestyrelsens julefrokost på Dalle Valle, Europaplads, den 12. december kl. 12:30, men dog for egen regning - 50 kr. for buffeten og dertil udgiften til drikkevarer. Tilmelding sker pr. mail til Kirsten Vogel senest den 5.12.17.

Der er intet i vejen for at danne en ny cykelgruppe, hvor man cykler i et højere tempo end i den nuværende cykelgruppe, som en af Folkenetværkets aktiviteter.

 

Erik Madsen
Referent

Referat af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 10.10.17 på Folkestedet.

Tilstedeværende:
Fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
Fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.

Afbud fra: Hanne Fabricius.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden:

Punkt 1: Orientering fra formanden
Brugerrådet og Cafeen står som arrangører af den kommende festaften på Lokalcenter Bjerggården den 18.10.2017. Folkenetværket betaler 1200 kr. for musikken og sørger for kage til skønsmæssigt 500 kr. Der er 95 tilmeldte til arrangementet. Vi må ikke længere benytte lokalcentrets køkken pga. myndighedernes hygiejneregler, som den nye forpagter af cafeen er ansvarlig for at overholde.

Folkenetværket afventer nærmere oplysninger om den nye struktur på Lokalcenter Bjerggården, inden vi tager endelig stilling til det fremtidige samarbejde med lokalcentret. Der afholdes et stormøde om den nye struktur på Lokalcenter Bjerggården den 20.11.17. Vi ved dog, at Lokalcenter Bjerggården gerne vil have Folkenetværket som aktiv medspiller på lokalcentret, bl.a. til afvikling af kursusforløb. Det giver Folkenetværket nye muligheder, bl.a. i forhold til vores fysiske rammer.

Genlyds-projektet har vakt positiv opmærksomhed og tilfredshed. Folkenetværket afvikler endnu i alt 3 mødegange i november og december måned. Tinna Agergaard og Hans Jørgen Riis fra Folkenetværket står for afviklingen af projektet. Bestyrelsesmedlemmerne i Folkenetværket melder sig selv til en af mødegangene d. 9.11, 23.11 eller 7.12 kl. 16 - 20.

Folkenetværket deltager ikke i DAI’s kongres i år. Vi vil udpege delegerede til en kommende kongres på den næste generalforsamling.

Folkenetværket er blevet registreret i Det Centrale Foreningsregister.
Vi skal indberette vores medlemstal dertil.

Folkenetværket er nu optaget i DGI og modtager bl.a. et medlemsblad.
Man kan finde materiale fra DGI på Folkenetværkets mailkonto, bl.a. om de økonomiske støttemuligheder fra DGI. Vi skal først betale kontingent fra 2019. Kontingentet udgør 6 kr. pr. registreret medlem.

Repræsentanter fra Folkenetværket skal den 11.10.17 til møde med Britta fra Folkesundhed Aarhus om det fremtidige samarbejde omkring kursusforløbet Et bedre seniorliv.

Aarhus er frivillighovedstad i 2018. Vigtige datoer er den 21.01.18, hvor der er officiel åbning, og den 22. - 23.09.18, hvor der afholdes et folkemøde.

Anni skal til et kursus i smarttræning i Ribe den 27. - 29.10 og den 25.11.17. Folkenetværket tager smarttræning op, efter at hun har afsluttet forløbet.

Den guidede rundvisning i Marselisborg Slotspark var ikke så givende som forventet, idet guiden ikke kunne sige så meget om skulpturerne i parken. 

Punkt 2: Gensidig orientering - Folkesundhed Aarhus og Folkenetværket
Punktet udgår, da der er afbud fra Hanne Fabricius. 

Punkt 3: Aktiviteter resten af året
Der er planlagt:
- festen på Lokalcenter Bjerggården, jf. ovenfor
- 2 bestyrelsesmøder
Onsdagsgågruppen afholder i morgen den sidste tur ude i byen for i år. Derefter mødes deltagerne på Folkesundhed Aarhus, Ceres Allé 13 og går herfra.
 

Punkt 4: Økonomi. Status herpå samt udbetaling af honorar
Kassebeholdningen udgør 10.234 kr.

Vi har følgende forventede udgifter:

·         musik til festaften på Bjerggården 1200 kr.

·         kage til festaften på Bjerggården 500 kr.

·         mad til Genlyds-projektet 1500 kr.

·         møder 215 kr.

·         trøje 299 kr. + et endnu ukendt beløb til tryk på trøjen

·         julefrokost 800 kr.

·         honorarer til bestyrelse m.fl. 7 x 300 kr. = 2100 kr. 

Fremadrettet vil det blive generalforsamlingen, der fastsætter honorarerne. De vil blive udbetalt for perioden 01.04 i det indeværende år til 31.03. det følgende år. Derved bliver den resterende kassebeholdning på ca. 4.000 kr. Vi skal bruge de 4.500 kr. vi har modtaget til en computer og nogle programmer, inden 2019.

Folkenetværket afventer kontingentindbetalinger for 2018 fra medlemmerne.

Det er endnu uvist hvor meget Aarhus Kommune har til rådighed og vil støtte Folkenetværket med i 2018.
 

Punkt 5: Kontingent 2018
Medlemmerne opfordres til at forny deres kontingent for 2018 inden udgangen af januar 2018. 

Punkt 6: Eventuelt
Bladet Panorama for september/oktober 2017 indeholder en artikel om træskibshavnen i Aarhus.

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, vil gerne optage en video med Annis instruktion i Motion i det fri en onsdag i den nærmeste fremtid.
Anni har givet tilladelse til det efter aftale med de faste brugere.
 

Den 30.10.17 er der en oktoberfest for seniorer på Fristedet i Skæring.
Se nærmere herom på Folkenetværkets hjemmeside.

Referent Erik Madsen

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12.09.2017 på Folkestedet

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen;
fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Connie Boeriis, Ingeborg Gomez og Erik Madsen.
Afbud fra: Hanne Fabricius.

Referater
Lars beklagede at referatet af det sidste bestyrelsesmøde ikke er blevet udsendt. Det er bortkommet og udgår derfor.
Erik skriver referaterne af bestyrelsesmøderne fremadrettet til den førstkommende generalforsamling. Formanden indstiller Erik til et honorar herfor.

Der kommer heller intet referat af seminaret på Fristedet den 30. august 2017. De vigtigste punkter fra seminaret blev resumeret:
- Vedtægtsændringer efter ønske fra DGI
- En evt. udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer
- Trøjer til medlemmerne og logo.

Punkter i henhold til den udsendte dagsorden:

Punkt 1: Information fra Hans Jørgen
Der bliver ikke søgt om § 18- midler pr. 1.09.17.
Vi søger igen i marts 2018 3-4.000 kr. til endnu et seminar på Fristedet
til afvikling i august 2018 før Aarhus Festuge.

Folkesundhed Aarhus har planlagt 2 nye kursusforløb om ”Et sundt seniorliv” i 2018, hvor Folkenetværket er repræsenteret.

Festaftenen den 18.10.17 på Lokalcenter Bjerggården er planlagt.
Der bliver en egenbetaling af aftenens traktement på 25 kr. Formanden spurgte om der er nogen der vil bage kager til 80-100 mennesker den aften.

Der er ved at blive planlagt endnu et Genlydsforløb med madlavning og spisning på Lokalcenter Bjerggården. Bestyrelsesmedlemmer vil enkeltvis og på skift blive inviteret til at deltage i forløbet en aften. Tidspunkterne er ikke fastlagt endnu.

Folkenetværket deltager i Christiansbjerg Festuge i næste uge, dels tirsdag den 19.9.17 kl. 15-16 på Lokalcenter Bjerggården, dels endnu en dag i ugen, der ikke er fastsat endnu.

Der ligger en invitation til fællesspisning på Lokalcenter Bjerggården den 20.09.17 kl. 17 -19. Der er allerede 70 tilmeldte.

I november 2017 kommer der et åbent møde på lokalcenter Bjerggården om en ny lokalcenterstruktur. Der skal oprettes et nyt råd i 1 kvartal 2018. Dette råd får penge til at afholde aktiviteter på lokalcentret. Formanden kunne forestille sig at vi bliver repræsenteret på en eller anden måde i forbindelse med vores aktiviteter (fester og spiseklub) på lokalcentret og dermed også får adgang til at søge om nogle af de penge der bliver stillet til rådighed for aktiviteterne.

Folkenetværket er blevet medlem af Dansk Arbejder Idræt (DAI). Kontingentet er 600 kr. årligt.

Folkenetværket har søgt om optagelse i DGI. Det er gratis indtil 2019.
Derefter er det årlige kontingentet 6 kr. pr. medlem af Folkenetværket.
Det indebærer en række fordele for Folkenetværket:
- Folkenetværkets frivillige bliver forsikret ved ulykker i forbindelse med deres frivillige arbejde;
- Folkenetværket kan få konsulentbistand til stort set alt;
- Folkenetværket opnår rabatter til diverse uddannelsesaktiviteter for de frivillige, fx til uddannelse af instruktører. Vi får allerede rabat til uddannelsen af en smart-instruktør.

Folkenetværket er repræsenteret ved et Genlydsprojekt i Sydhavnen
(nederst i Jægergårdsgade, ved Kulbroen) på lørdag den 16.09.17 kl. 10.30 - 14. Arrangøren er organisationen ”Sager der samler” (se evt. http://sagerdersamler.dk). Folkenetværket er til stede for at gøre borgerne opmærksomme på foreningen.

Der har været en forespørgsel fra Malene Bach, DGI, om andre end Folkenetværkets medlemmer kan deltage i vores gåture. Det er der åbnet op for fra onsdag d. 04.10.17. Den dag vil der være trøjer, goodies og frugt til deltagerne i gåturen.

Anni har deltaget i en reception for en ny leder på Frivilligcentret i Grønnegade. Vi er p.t. ikke så involveret i Frivilligcentret fordi det er svært at få stillet lokaler til rådighed i Frivilligcentret, og fordi det kan medføre nye forpligtelser i forhold til andre foreninger, som Folkenetværket ikke har ressourcer til at tage op p.t.

Vi skal rekvirere lokaler til vores møder på Folkestedet i 2018 allerede nu. 

Punkt 2: Gensidig information Folkenetværket/Folkestedet
Punktet udgår, da Hanne Fabricius ikke er til stede.
Formanden nævnte dog at vi ikke p.t. kan skaffe en svømmeinstruktør til Folkesundhed Aarhus, men spørgsmålet vil blive taget op på den kommende generalforsamling i Folkenetværket.
Formanden nævnte også at Folkenetværket ikke kan klare flere tiltag p.t.
 

Punkt 3: Aktiviteter resten af året.
Aktiviteterne følger planen. Vi får en guidet rundvisning i Marselisborg Slotspark den 27.09.17, jf. planen for Onsdagsgågruppen.

Folkenetværket er til stede på Det rør sig den 23.09.17. Ligesom sidste år vil Folkenetværket være til stede uden for Folkesundhed Aarhus’ lokaler fra kl. 10. Vi vil tilbyde gæsterne mulighed for at cykle og gå en tur og for at gøre gymnastik. Vi serverer grønsager igen i år.
Der vil blive sørget for bespisning og beskænkning af de medlemmer af Folkenetværket der bidrager til afviklingen af dagen som frivillige.
Hvis medlemmer af Folkenetværket bestiller plads til dagens aktiviteter hos Britta fra Folkesundhed Aarhus, får de fortrinsret til at deltage.

Der kom et forslag om opvarmning med pulstræning i forbindelse med Folkenetværkets gåture om onsdagen. Forslaget vil blive forelagt deltagerne på gåturene.

Connie tilbyder hjælp til at føre medlemskartotek og regnskab på pc. Hun havde et udkast med, fremstillet i programmet Access, som hun præsenterede for bestyrelsen.
Formanden foreslår at vi opretter et nyt medlems- og regnskabssystem i forbindelse med et forestående køb af en ny computer, som vi har fået 4.500 kr. til af kommunen. Formanden og kassereren får aftalt et møde med Connie og får det nye medlems- og regnskabssystem lagt ind i denne computer, når den er blevet købt.

En evt. tur ud af huset udskydes til foråret 2018.

Punkt 4: Økonomi
Der er p.t. godt 8.300 kr. på foreningens bankkonto. Folkenetværket har fået lovning på et beløb fra kommunen, men det er endnu ikke indgået. Desuden blev en række forventede udgifter opregnet.
Folkenetværket har fået 2 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.
Et nyt medlem, Kjeld, har stor ekspertise i at lave videofilm.
 

Punkt 5: Kontingent 2018
Der bliver mulighed for at betale kontingentet for 2018 fra oktober 2017,
så der bliver mulighed for at melde sig ind kontingentfrit i resten af 2017 ved den kommende festaften på Lokalcenter Bjerggården, der er omtalt under punkt 1.
 

Punkt 6: Eventuelt
Fremover skal Folkenetværket registreres i et centralt foreningsregister, fordi Folkenetværket er en folkeoplysende forening. Registreringen skal ske inden for perioden 1.12.17 - 31.01.18 med nogle nærmere angivne oplysninger. De frivillige skal opgive deres cpr-numre, og der vil blive indhentet børneattester på dem.

Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt personer der ikke er medlemmer af Folkenetværket, skal have mulighed for at deltage gratis i guidede rundvisninger, som medlemmer af Folkenetværket betaler til via deres kontingent. Kassereren lovede at opfordre evt. gratister til at melde sig ind i Folkenetværket.

 

Erik Madsen
Referent

Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket 20.06.2017 på Folkestedet. 

Tilstede: Lone, Kirsten, Bent, Lars, Steen og Hans Jørgen (ref.)

Afbud: Anni, Hanne 

1.      Orientering fra formanden (fungerende)

2.      Gensidig orientering fra FSAA og Folkenetværket

3.      Aktiviteter

4.      Økonomi

5.      Seminar på Fristedet onsdag den 30.08.

6.      Ny Gå-gruppe plan for efteråret, herunder endagstur ud af huset

7.      Evt. 

HJ orienterede om Genlydsprojektet – cafeudviklingen – og festaften med Kai på lokalcenter Bjerggaarden. Genlydsprojektet bliver portrætteret i lokalaviserne, da HJ, Steen og flere deltagere i projektet bliver interviewet hertil. Der er ligeledes taget fotos, som bliver bragt i lokalaviserne uge 26. Der forventes snarlig afklaring af cafeproblematikken og i den forbindelse afventer endelig afklaring af festaften med Kai. 

Anni færdiggør kursus på hold 2 med Britta på Folkestedet. Der afvikles yderligere 2 kurser til efteråret. Steen har deltaget i Frivillig Hovedstad- møde – der er givet tilsagn om vores deltagelse i Det rør Sig, bevægelsesdagen den 23.09. Der er blevet opstillet A-skilt i Mindeparken til Motion i det Fri med kommunal godkendelse. 

Vi tilmelder os individuelt til Seniorwalk ved NRGI-arena. Festugearrangementerne på Folkestedet er offentliggjort. Og så holde vi FERIE I UGE 27-31 BEGGE UGER INCL. HJ udsender sommerhilsen til ansatte på FSAA og medlemmer i uge 26. 

Udflytning af FSAA er stillet i bero. Der etableres formentlig skurvogne til undervisningsbrug bag FSAA. 

Vores aktiviteter vækster… og økonomien er sund. 

Ang. seminaret på Fristedet – hvor vi har reserveret hele dagen – håber vi på mange deltagere. Vi arbejder på udkast til endeligt program for dagen. Men temaet vil være status på Folkenetværket krydret med bevægelse i det fri. 

Ny gå-gruppeplan for efteråret er i skrivende stund klar. 

Vi vil arbejde på en - tur ud af huset – f.eks. til Skanderborg Sø, Jelling, Mariager eller andetsteds. 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE… 

/Hans J., ref.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket den 23.05.2017

Tilstede: Lone, Bent, Lars, Hans Jørgen (ref.) og Steen. Afbud fra Kirsten, Anni og Hanne. 

Dagsorden: 

1.       Bestyrelsens virke fremadrettet, herunder arbejdsopgaver bestyrelsens medlemmer imellem (samt konstituering)

2.       Økonomi

3.       Evt. 

Ad1. HJ indledte med kort at berøre eksterne aktiviteter siden sidst. HJ og Anni deltog i arrangement lørdag den 20.05. ved Fitness i det Fri redskaberne på Indelukket i Lystrup på opfordring af DGI og Christina Fruergaard. Steen har deltaget i møde omkring Frivillighovedstad 2018, og vil fremadrettet forsøge at deltage. Anni deltager fortsat i kursusafvikling på Folkestedet og HJ afvikler Genlydsarrangement på Bjerggaarden. Der foreligger langt om længe underskrevet referat fra generalforsamlingen… 

Vi har fået invitation til deltagelse i Det rør Sig-arrangement lørdag den 23.09. kl. 10:00 – 14:00 og deltager selvfølgelig gerne. (Christina og Britta (FSAA)) er underrettet herom. 

Kirsten inviteres med til GENLYDS-projektet på Bjerggaarden den 01.06. og Lone/Bent til et senere arrangement. Anni har allerede deltaget heri. Steen spurgte ind til Passion for Livet. Kirsten spørges herom. 

Vi har endnu ikke konstitueret bestyrelsen, og udsætter dette indtil videre, idet den fungerende formand HJ har brug for en Time Out/Sygeorlov i 3 måneder pga. forestående operation i knæet og efterfølgende genoptræning heraf. Dette får ingen umiddelbare konsekvenser for Folkenetværkets arbejde, idet vi til sommerferien udelukkende fokuserer på kerneopgaver/aktiviteter i Folkenetværket. Steen varetager fortsat kassererhvervet og HJ overtager sekretærjobbet indtil videre. Kirsten, Anni og Lars fortsætter som menige best.medlemmer og Lone/Bent deltager i best.møderne når muligt, da de i forvejen er ret optaget. Men de tilkendegav begge støtte til det videre arbejde. 

Der vil dog fremadrettet blive brug for selvransagelse i bestyrelsen og blandt foreningens medlemmer om fremtidigt virke og arbejde i Folkenetværket. Vi har bl.a. reserveret en hel dag på Fristedet onsdag den 30.08… hvor det givet vil blive debatteret. 

Ad2. Foreningen har endog en sund økonomi… Bestyrelsen besluttede at støtte festaften på Bjerggaarden onsdag den 27.09. med kr. 1.200,-. 

Ad3. Folkenetværket holder ferie 01.07.2017 til og med den 06.08.2017… 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20.06. kl. 10:00 på Folkestedet. 

Hans Jørgen Riis/ref.

 

Referat af generalforsamling i Folkenetværket afholdt den 07.04.2017

 

Dagsorden: 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Bestyrelsens beretning

4.       Bestyrelsen orienterer om fremtidens visioner

5.       Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

6.       Fastsættelse af kontingent

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Anni Nielsen og Steen Jørgensen    

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

9.       Indkomne forslag

10.     Evt.

 

Ad 1.     Valgt blev Bent Henriksen.

Ad 2.     Valgt blev Lars Agergaard.

Ad 3+4. Der har været meget at se til det sidste halve år. Der har været mange møder, bl.a. omkring Bjerggaarden og De Factum. Genlyd offentliggøres på et møde den 20.04. – og vores projekt søsættes den 27.04. på Bjerggaarden. Såvel cykelgruppen som onsdagsgågruppen er i hastig vækst. Anni er blevet uddannet som naturtræningsvejleder. Tak til Erik for arbejdet med Genlyd, til Bent med Defactum, og Vivian med cykelgruppen.

Ad 5.    Steen gennemgik regnskab og budget. Det blev vedtaget uden kommentarer.

Ad 6.    Der blev vedtaget uændret kontingent. (kr. 100,- for et år).

Ad 7.    Genvalg med akklamation til Anni Nielsen og Steen Jørgensen og Finn Clausen.

Ad 8.    Nyvalg til Preben Larsen. Suppleant blev Lone D. Hansen.

Ad 9.    Forslag fra Erik Madsen: § 9 i foreningens vedtægter ændres til: ”regnskabet skal foreligge klar til revision senest den førstkommende 1. februar efter udløbet af regnskabsåret." Forslaget blev vedtaget.

Ad 10.  Hans Jørgen uddelte blomster til Anni, som tak for hendes uddannelse som naturtræningsvejleder.

 

Referent

Lars Agergaard

 

 

 

Referat af seminar omkring frivillighed, afholdt på Fristedet i Skæring den 01.11.2016 kl. 10:00 - 15:00 med support fra to konsulenter i Sport og Fritid (Henriette Gaardbo og Louise G. Nielsen)

Formanden for Folkenetværket, Hans Jørgen Riis, bød de fremmødte velkommen og rettede en særlig velkomst til de 2 undervisere. Han begrundede ønsket om seminaret med den påtrængende mangel på frivillige, som vi står overfor for så vidt vi skal kunne imødekomme behovet for nye tiltag i foreningen.

Vi var 15, der deltog, og efter en kort introduktion og historik, fik vi til opgave at redegøre for vores arbejdsmetoder NU, og kan de ændres – samt hvad gøres fremadrettet. 

Der blev redegjort for bestyrelsens arbejde i det daglige, og det blev pointeret, at vi i det daglige skulle samarbejde på tværs i bestyrelsen, så de rette kompetencer kom til deres ret. I dag træffer formanden i mange tilfælde suverænt Foreningens afgørelser.  

Omkring rekruttering af frivillige blev det meget tydeligt fremhævet at afdække nye frivilliges forventninger meget klart – ligesom vi skulle være endog meget lydhøre, og ikke mindst klart anerkende de frivilliges indsats. Hvorfor skal man være frivillig i netop Folkenetværket, og hvad kendetegner i øvrigt vores nuværende frivillige – det er temaer vi løbende vil arbejde med, og lige nu har vi fastsat et åbent møde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 mandag den 09.01.2017 fra kl. 10:00 – 12:00 i lokale 0.5. 

Frivilligpleje og frivilliges motivation er altså nøglebegreber, vi seriøst må arbejde med fremover.

Alt i alt en udbytterig og inspirerende dag på Fristedet med tanker og ideer, vi må forsøge at virkeliggøre.

En stor tak til både Henriette og Louise for god sparing. 

 

Formand

Hans Jørgen Riis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Folkenetværket den 25.10.2016

Antal fremmødte: 22

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent
2.       Valg af referent
3.       Bestyrelsens beretning
4.       Fremtidens visioner
5.       Fremlæggelse af regnskab
6.       Fastsættelse af kontingent
7.       Valg til bestyrelsen
8.       Valg af revisor og revisor suppleant
9.       Indkomne forslag
10.     Evt.

Ad.1
Bent Henriksen blev valgt til dirigent.

Ad.2
Lars Agergaard var referent.

Ad.3
H. J. Riis gjorde rede for årets gang. Han kom bl.a. ind på:

- cykelgruppen
- gåholdet
- Fitness i det Fri
- møde omkring De Factum
- underholdning på Bjerggården

Ad.4
Der er efterhånden grænser for, hvor meget vi kan kapere, så H. J. Riis efterspurgte derfor flere frivillige hænder.

H. J. Riis redegjorde for nogle af fremtidens projekter: De Factum, madgruppe, mere samarbejde med Folkesundhed Aarhus samt bedre seniorliv (start januar 2017).

Ad.5
Steen Jørgensen fremlagde regnskabet, som blev vedtaget uden kommentarer.

Ad.6
Kontingentet blev fastsat til kr. 50,- indtil den 16-11-2016, hvor man også kunne få hele år 2017 med. Herefter stiger det til kr. 100,-.

Ad.7
Vivian Bertelsen (tovholder på cykelgruppen), ønskede ikke at genopstille, så nyvalgt til bestyrelsen blev Kirsten Vogel. Erik Madsen ønskede heller ikke at genopstille, så H. J. Riis indgik i bestyrelsen i stedet for. Der var genvalg af Steen Jørgensen og Anni Nielsen, og Finn Clausen blev valgt til posten som suppleant.

Ad.8
Der var genvalg af Bent Henriksen, og som revisor suppleant blev valgt Erik Madsen.

Ad.9
Der blev besluttet at generalforsamlingen fremover afholdes i marts – april.

Ad.10
H. J. Riis orienterede herefter omkring udflytningen (ingen dato endnu) af Folkesundhed Aarhus fra Ceres Alle til lokaler på Marselisborg Hospital. Cykelgruppen og gågruppen følger med. Derefter gav H. J. Riis sin uforbeholdne ros til vores kontaktperson fra Folkesundhed Aarhus, Hanne Fabricius.

Referent
Lars Agergaard, sekretær

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18.10.2016

Tilstede: Hans Jørgen (ref.), Anni, Vivian, Lone, Bent, Steen og Erik – afbud fra Hanne og Lars. 

Hans Jørgen indledte mødet med at pointere, at fokus skulle være på Generalforsamlingen, Seminaret på Fristedet og Festaftenen på Bjerggaarden. Herefter gennemgik vi dagsorden for generalforsamlingen med bemærkninger om, hvem der tog de forskellige punkter.  

Det pointeredes overfor kassereren at kunne redegøre for de enkelte punkter i regnskabet. 

Vi diskuterede også vigtigheden af, at forslagene på generalforsamlingen blev vedtaget, da de i så fald fremadrettet vil give et bedre billede af Folkenetværkets virke og økonomi.  

Ang. seminaret/temadagen på Fristedet i Skæring den 01.11.2016 er der pt. 12 tilmeldte – det ville være ønskeligt med lidt flere, især fordi kommunen via Sport og Fritid gerne vil møde op og give os input omkring frivillighed i det hele taget. Der foreligger program på hjemmesiden.  

Ang. festaften på Bjerggaarden den 16.11.2016 går Kai solo – hvorfor der er en besparelse på honoraret på kr. 500,-. Lige nu er der ca. 50 tilmeldinger, så succesen er igen sikker. 

Til sidst berørtes henvendelse fra Hanne omkring vores tilbud om deltagelse i undervisningen på Folkesundhed. Forslaget fra Erik er endnu ikke behandlet grundet tidsnød.

Vi har indstillet Klostergadeprojektet omkring kørsel, - der forelå teaterinvitation fra Bora, Bora, - der var opfordring til at tegne medlemskab af Aros med rabat for frivillige, - der har været møde med frivilligkoordinatorerne fra Midt og Nord.

FSAA udflyttes efter planen til marts 2017. HJ indkøber lidt mundgodt til personalet på FSAA i forbindelse med julehilsen, – og det er lykkedes at lande en aftale med Christina om fortsat Fitness i det Fri i 2017 J.

Sidste bestyrelsesmøde i år afholdes den 06.12.2016 kl. 10:00 på Folkestedet med efterfølgende frokost på Dalle Valle. 

Fremadrettet modtager udtrædende bestyrelsesmedlemmer 2 flasker god vin. 

Hans J.

/ref.

Referat af bestyrelsesmøde den 13.09.2016

Mødet blev afviklet med følgende dagsorden: 

1. Gensidig orientering Folkenetværket/FSAA

2. Aktiviteter, nuværende/kommende, herunder "Det rør Sig"

3. Økonomi, herunder kontingentforslag for 2017

4. Generalforsamling

5. Evt. 

Tilstede: Anni, Hans J. (ref.), Steen, Erik, Hanne (delvis), Vivian (delvis), Lone og Bent.  

På grund af, at flere deltagere kun deltog delvist blev dagsordenen fulgt tilfældigt. 

Hans Jørgen orienterede indledningsvis om forskellige møder omkring Seniorcafe, Venner for Livet (Klostergadecentret), Defactum, møde med nye hjertemedarbejdere på FSAA, afviklingen af Seniormessen og det kommende seminar på Fristedet. Kommunen har modtaget Tro- og love erklæring omkring regelsættet for bl.a. pædofili... 

Anja – chef FSAA – er tilskrevet om Eriks ide med, at vi får tildelt en lektion på FSAA`s kurser, hvorved vi bedre kan profilere Folkenetværket. 

Hanne gav feedback fra vores møde med hjertefolkene, som ser frem til samarbejdet med os. Vi orienteredes også om udflytningen af FSAA. 

Bestyrelsen drøftede en fremtidig arbejdsfordeling i bestyrelsen efter næste generalforsamling. Det besluttedes at bestyrelsen fremadrettet konstituerer sig med FORMAND, KASSERER OG SEKRETÆR. Samtidig blev arbejdsopgaverne beskrevet. Fremtidige møder vil derfor formentlig kunne afvikles lidt mere struktureret… 

”Det rør Sig” projektet er i skrivende stund afviklet. – Anni forsætter sine GÅ-grupper på hhv. Carl Blochs Gade Lokalcenter og Lokalcenter Vestervang og med stor succes. Onsdagsgågruppen vokser, og pt. deltager ca. 20 borgere. For så vidt Fitness i det Fri udfases i sin nuværende form, fortsætter vi selv fremadrettet. Hvordan er ikke besluttet endnu. 

Økonomien kan i 2017 blive lidt anstrengt – afhængig af hvilke samarbejdsaftaler vi indgår. Vi foreslår på generalforsamlingen at kontingent for 2017 fastsættes til kr. 100,- pr. pers. dog med rabatmulighed hvis ny- eller gentegning sker inden den 17.11. 2016. 

HJ indkalder til generalforsamling snarest. 

Næste møde: tirsdag den 18.10. 2016 kl. 10:30 på Folkestedet

 

/HJ, ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 16.08.2016

Tilstede: Alle, på nær Hanne og Vivian (afbud fra begge).

Hans Jørgen orienterede om forskelligt info fra Folkesundhed Aarhus (FSAA). Der er ansat 3 nye medarbejdere: 1 sygeplejerske, 1 diætist og 1 fysioterapeut, hvis primære arbejdsområde er relateret til hjertesygdomme. Det øger presset på FSAA`s lokaler – men vi vil stadigvæk være synlige i forbindelse med cykel- og gågruppen, og viser om fornødent hensyn ved travlhed i modtageområdet.

Anni og Hans Jørgen introducerer i øvrigt Folkenetværket for de 3 nye medarbejdere onsdag den 31.08. kl. 11:00 på FSAA.

Inger fra receptionen på FSAA går snart på efterløn og erstattes af Trine. Tag godt imod hende. Vi er af FSAA opfordret til at give input til projekt ”Slip kræfterne Løs” – et kommunalt initiativ til nytænkning af hele lokalcenter/plejecenter området. Vi har takket ja.

Vi deltager i Seniormessen lørdag den 27.08. kl. 13:00 – 15:00 – der blev orienteret om førfestugearrangement på Fristedet i Skæring. Anni, Lone, Bent og HJ forventes at deltage. Der forelå invitation fra Klostergadecentret rettet til Anni og HJ.

Anni og HJ er inviteret til møde på FSAA med Britta og Christina omkring ny Seniorcafe – et projekt, der lyder lovende. Alle opfordres til at deltage i Folkestedets festugearrangementer. Der var anmodning fra borger (Ava) omkring hjælp til bolig. HJ gav opfordringen videre.

Så har der været afholdt møde med Christina fra Breddidrætsprojektet, der desværre udfases med årets udgang. Det sætter muligvis Folkenetsværkets økonomi under pres.

Der forelå orientering fra Defactum. HJ og Bent følger projektet nøje. Der er aftalt møde med Sundhedsgruppen på Christiansbjerg på lokalcenter Abildgaarden. Anni og HJ deltager.

Vi deltager i julearrangement den 16.11. på lokalcenter Bjerggaarden, og yder et tilskud på kr. 1500,- til dækning af musikken. Vi deltager også i ”Det rør sig” på FSAA.

Der er indgivet ansøgning om § 18 støtte -  i alt kr. 12.000,-.

Vi er pt. 66 betalende medlemmer.

Vi afholder snart generalforsamling og bestyrelsen kommer med forskellige input hertil til næste møde, bl.a. kontingentfastsættelse med mere. Økonomien viser en saldo på godt 3000,- kr. når fremskrivning af udgifter er foretaget. Vi overvejer hver især, hvem der kandiderer til bestyrelsen. Et punkt vil være invitation til Seminar på Fristedet omkring Folkenetværket…

/Hans Jørgen

Ref.