Ordinær generalforsamling

Som det jo nok er de fleste bekendt blev Folkenetværket stiftet i november 2013 som en konsekvens af et ønske fra tidligere brugere af Folkesundhed Aarhus (FSAA). Vi startede med lokaler på Skovvangsvej, hvor også tidligere ansat i FSAA Anja, havde kontor. Jeg kan ikke lade være med at fremhæve Anja, for uden hende var foreningen næppe kommet i gang. Så tusind tak herfra til Anja, der i dag er beskæftiget i Randers Kommune.

Der blev etableret en bestyrelse, så arbejdet kunne komme i gang. Ud fra de oprindelige vedtægter kunne målgruppen kun være nuværende eller tidligere brugere af FSAA. Vi søgte også om midler til opstart af foreningen for uden mad og drikke kommer vi ingen vegne. Vi var bekendt med kommunens § 18 pulje, som blev ansøgt om midler og langt om længe – maj i år – kunne vi tildeles kr. 10.000 til opstart, kontorhold og aktiviteter. På daværende tidspunkt havde Folkenetværket selv afholdt alle udgifter, så tildelingen var tiltrængt. Chefen for FSAA, Vibeke Brønnum, var heller ikke sen til at tildele os midler, så vi havde til dagen og vejen, - og tak for det.

Herefter fulgte heftig mødeaktivitet… vi skulle finde vores egne ben at stå på, og vi blev inviteret af FSAA til at besøge alle hold på FSAA i afslutningsfasen. Vi havde og har et rigtig godt samarbejde med FSAA, men vores gode intentioner omkring medlemstilgang og derigennem frivillighed til aktiviteter lod noget tilbage at ønske. Vi blev også handicappet af, at Peter K. Knudsen brat måtte forlade bestyrelsen pga. sygdom – ligeledes valgte Anja at rejse til Randers, så den resterende bestyrelse havde såmænd rigeligt at se til.

Vi har:

 • Deltaget i afslutningen af ca. 20 hold på FSAA/FOF
 • Haft møde med FSAA VEST
 • Afholdt byvandring
 • Deltaget i møder med studerende fra Aalborg Universitet
 • Afholdt 11 bestyrelsesmøder
 • Deltaget i møde med chefen for FSAA
 • Haft møde med SLIF- projektet, Ditte
 • Haft møde med Christina, Breddeidræt Aarhus
 • I den forbindelse deltaget i forskellige foto/videosessioner
 • Deltaget i festugearrangementer
 • Været på kursus som 60+selvtræner instruktører
 • Anni på EDB-kursus
 • Deltaget i gågrupper/cykelgrupper osv.
 • Afholdt samtalesaloner
 • Møder med kommunen om vedtægtsændringer
 • Afholdt ekstraordinær generalforsamling

Så listen er lang, men udbyttet beskedent set på medlemstal og tilgang af frivillige. Noget måtte gøres. Så vedtægterne måtte ændres så målgruppen blev bredere. På samme tid intensiverede vi hjemmesiden. Vi fik Lone tilknyttet som web-master med det resultat, at hjemmesiden fremstår opdateret. Vedtægtsændringerne vil jeg ikke trætte jer med, men det var et langt, sejt træk førend kommunen kunne godkende disse. Det åbner dog samtidig op for, at vi kan tilbyde interesserede borgere lokaler som f.eks. skolekøkkener, såfremt det ønskes. For nærværende er det dog i opstartsfasen, så det er lige tidligt nok at vurdere interessen herfor, men den ER der.

I skrivende stund samarbejder vi med Breddeidræt Aarhus på den pind der hedder Fitness i det Fri. Et samarbejde vi forventer kolossalt meget af. Vi er ligeledes sparringpartnere med SLIF-projektet.

Af spirende projekter bliver vandtårnsområdet spændende.

Samtidig har vi fået til huse på Folkestedet, som gerne på sigt skulle fremme vores synlighed.

Vi nytænker ligeledes samtalesalonen – nu netværkscafeen – og håber herigennem at kunne tiltrække frivillige.

Endelig har vi med sponsorstøtte fået lavet en folder, som vi er meget stolte af.

Om disse tiltag rækker, ja, det må tiden vise.

Til slut skal lyde en meget stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Stina og Peter og til de nuværende: Jens, Anni og Steen samt Hanne fra FSAA for god sparring og ihærdig indsats. Samtidig skal rettes en tak til Vibeke Brønnum, Janne og Britta, Christina, Ditte og andre ansatte på FSAA for god og inspirerende sparring og støtte til vores forening.

Bestyrelsen